گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی- معرفی کمیته
معرفی کمیته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کمیته راهبردی فرهنگی

تدوین برنامه راهبردی در حوزه ی فرهنگی، یکی از اقدامات کلیدی و بسیار مهمی است که می تواند نقش بسزایی در تحقق هر چه بهتر اهداف فرهنگی در دانشگاه ایفا نماید. بدین منظور، پس از تشکیل کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه در حوزه ی فرهنگی، با همکاری ارزشمندی که اعضای محترم کمیته داشته اند، تا کنون اقدامات مهم و منسجمی در حوزه ی معاونت فرهنگی - اجتماعی دانشگاه، در این خصوص صورت گرفته است که در ادامه به اهم این موارد، اشاره خواهد شد.

اهم اقدامات صورت گرفته تا کنون

تشکیل بیش از 21 جلسه کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه در حوزه ی فرهنگی با مشارکت فعال اعضای محترم و کمیسیون مشورتی آن

ارائه ی مرحله ای دستاوردهای حاصل شده در کمیته در جلسات مورخ94/09/18  و 94/11/16  شورای فرهنگی دانشگاه و دریافت نقطه نظرات اعضای محترم شورا

برگزاری جلسه ی اتاق فکر با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه بمنظور تحلیل وضعیت موجود دانشگاه در حوزه ی فرهنگی
ارائه ی دستاوردهای مرحله ای برنامه راهبردی فرهنگی دانشگاه در جلسه ی مدیران فرهنگی دانشکده ها
ایجاد مفاهمه و درک مشترک از موضوع جلسه در میان اعضای محترم کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه در حوزه ی فرهنگی
تبیین پارادایم جدید در نوع نگاه به مأموریت دانشگاه در حوزه ی فرهنگی
بسترسازی برای ایجاد اتاق فکر راهبردی در حوزه ی فرهنگی جهت مشارکت مؤثر نمایندگان تشکل های دانشجویی
مطالعه و تحقیق پیرامون موضوع و تأمین محتوای اولیه ی جلسات کمیته
اهم مباحث مطرح شده
باز تعریف فلسفه شکل گیری دانشگاه و اهداف و وظایف کلیدی آن
تبیین ساحتهای وجودی انسانی یک دانشجو
خوشه بندی منطقی انواع دانشجویان بر اساس سبکهای زندگی دانشجویی ایشان
تعریف مأموریت دانشگاه در حوزه ی فرهنگی
طراحی و تدوین اهداف کیفی دانشگاه در حوزه فرهنگی
تبیین سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در حوزه فرهنگی
بازشناسی وضعیت موجود دانشگاه (نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای موجود)
معرفی اعضای فعال در کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه در حوزه فرهنگی و کمیسیون مشورتی آن
AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-117.17080.44915.fa.html
برگشت به اصل مطلب