روابط عمومی دانشگاه- دارندگان نشان های ملی
دارندگان نشان های ملی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دارندگان نشان های ملی

            

 •   مهندس سعیدی کیا، پایه گذار اولین دانشکده مهندسی راه آهن در ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران، نشان درجه یک سازندگی
 •    دکتر عبدالله جاسبی، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه، نشان درجه دو لیاقت و مدیریت
 •    دکتر وفا غفاریان، دانش آموخته رشته مهندسی صنایع دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 •    مهندس ابوالقاسم آشوری، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 •    مهندس صادق افشار، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 •    مهندس علی وکیلی، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه دو سازندگی
 •    مهندس محمد جعفر بهرامی، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 •    مهندس احتیاطی، دانش آموحته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 •    مهندس حلوایی، دانش آموخته دانشگاه نشان، درجه سه سازندگی
 •    مهندس محمود قائلی، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 •    مهندس بهلول امیری، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 •    مهندس محمد شهابی، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه کار وتولید
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14477.38364.fa.html
برگشت به اصل مطلب