Service & Support- بیانیه چشم انداز و ماموریت
بیانیه چشم انداز و ماموریت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/4 | 
                             
                         
بیانیه چشم انداز  
                       
دانشگاه علم و صنعت ایران در افق ۱۴۰۴ ه.ش، دانشگاهی است مولد علم، فناور محور، کارآفرین و توانمند در ایجاد وتوسعه ی علوم و فناوری های پیشرفته؛ برخوردار از:
جایگاهی مناسب (مؤثر، معتبر و شناخته شده) در زنجیره ها و شبکه ههای علمی، فنی و تجاری در حوزه های دانش بنیان و مرزهای دانش در داخل و خارج از کشور.
محیط با نشاط علمی، خلاق، مستعد نظریه پردازی، ایده پردازی، نوآوری، فناوری و کارآفرینی.
اعتماد فراگیر بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی در ارجاع و سفارش پژوهش های توسعه ای و کاربردی
اعتماد، علاقه و پشتوانه معنوی و مادی دانش آموختگان
که به عنوان یکی از سه دانشگاه برتر در تولید علم و فناوری و قطب کارآفرینی دانش بنیان در منطقه شناخته می شود.
ماموریت
                     
دانشگاه علم و صنعت ایران، رسالت اصلی خود را تربیت نیروی انسانی، تولید دانش، فناوری و کارآفرینی خلاقانه در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان، مبتنی بر نوآوری های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی می داند که از طریق مأموریت های ز یر دنبال می نماید:
گسترش مرزهای دانش، تولید دانش بومی و نزدیک نمودن شاخص های فناوری، تولید و تجاری سازی به شاخص های تولید علم.
تربیت سرمایه های انسانی متخصص، خلاق، کارآفرین، مؤمن، مسئول، فرهیخته، متعهد به یادگیری مستمر و تاثیرگذار در برنامه های کلان کشور و حامی تولید علم، فناوری و کارآفرینی.
توسعه محیط با نشاط و کارآمد علمی برای شکل گیری و توسعه ی نظریه ها و ایده های نوآورانه
ایفای نقش مؤثر در توسعه فناوری های پیشرفته و مورد نیاز کشور، عمدتاً از طریق ایجاد و رشد شرکت های دانش بنیان دانشگاهی.
ایفای نقش مؤثر در اعتلای فرهنگ و ارزش های جامعه و ایجاد تمدن نوین اسلامی، هماهنگ با نظام آموزش عا لی کشور.
تعامل مؤثر و هدفمند با جامعه علمی داخل و خارج از کشور
نشانی مطلب در وبگاه Service & Support:
http://idea.iust.ac.ir/find-105.18978.61256.fa.html
برگشت به اصل مطلب