دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب در دانشکده مهندسی برق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/8 | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 3/2/93، دکتر کریم محمدی را برای مدت دو سال، به سمت «معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.32881.fa.html
برگشت به اصل مطلب