دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
ابقاء معاون پژوهشی دانشکده مهندسی ریاضی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEباحکم مورخ 28/8/ 1391رئیس دانشگاه ، آقای دکتر مهدی نجفی خواه برای مدت دو سال درسمت معاون پژوهشی دانشکده ریاضی ابقاء شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.26467.fa.html
برگشت به اصل مطلب