دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب مدیر گروه هوا فضا دانشکده مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

باحکم مورخ10/05/ 1391رئیس دانشگاه ،آقای دکتر حجت قاسمی برای مدت دو سال به سمت مدیر گروه هوا فضا  دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.25200.fa.html
برگشت به اصل مطلب