دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

با حکم مورخ 03/5/ 1391رئیس دانشگاه ، آقای دکتر مهدی نوید بخش برای مدت دو سال به سمت مدیر تحصیلات تکمیلی  دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.25189.fa.html
برگشت به اصل مطلب