دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
مطالعات CFD شرکت پتروشیمی شیراز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/16 | 

شرکت پتروشیمی شیراز به دلیل افزایش نامتقارن دمای بدنه یکی از راکتورهای گازی خود در نظر دارد مطالعات دینامیکی سیال (CFD) را بر روی این تجهیز به عمل آورد. 

شماره تلفن دفتر شیراز: 9-2330091 (0711)

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.42612.fa.html
برگشت به اصل مطلب