قطب علمی معماری اسلامی- پایگاههای مرتبط
پایگاههای مرتبط

حذف تصاویر و رنگ‌ها

http://www.msrt.ir/sites/excellence/default.aspx دبیرخانه قطبهای علمی کشور

http://www.ceat.ir/ قطب علمی فناوری معماری

http://sud.ut.ac.ir/ قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار

http://www.utarchitecture.ir/

دانشکده معماری دانشگاه تهران

 http://archurb.sbu.ac.ir/

دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی

http://c.iauctb.ac.ir/Index.aspx?tempname=c6&lang=1&sub=6د

انشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 http://www.tabriziau.ac.ir/arch/index.html

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

http://www.usb.ac.ir/Units.aspx?UnitID=54&Culture=fa-ir

دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان

 http://www.aui.ac.ir/index.php

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

http://www.shirazu.ac.ir/?page_id=154&menu_id=1&menu_item_id=50

دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

http://art.yazd.ac.ir/

دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

 http://www.guilan.ac.ir/art/

دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان

 http://ikiu.ac.ir/fa/page-view.php?pid=214

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12697.28818.fa.html
برگشت به اصل مطلب