مرکز آموزش الکترونیکی- رشته ها
مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/6 | 

جدول دروس رشته مدیریت فناوری اطلاعات
 
دروس اصلی مشترک
 
2 مبانی تئوری و فلسفی سیستم‌های اطلاعاتی 1
2 مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات 2
2 مبانی مدیریت دانش 3
2 هوشمندی کسب و کار 4
2 سیستم‌های مدیریت بانک‌های اطلاعاتی 5
2 مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی 6
2 مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات 7
2 تجارت ‌و‌ کسب‌و‌کار الکترونیک 8
16 جمع دروس اصلی مشترک


 
دروس تخصصی گرایش کسب و کار الکترونیک
2 مدلهای کسب و کار الکترونیک 1
2 بازاریابی الکترونیکی 2
2 جنبه‌های حقوقی کسب و کار الکترونیک 3
2 فناوری‌های کسب و کار الکترونیک 4
2 سیستم‌های یکپارچه کسب و کار الکترونیک 5
2 کسب و کار الکترونیک 6
2 تجارت سیار 7
2 راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها (کسب و کارهای نوپا) 8
2 توسعه برنامه‌های کاربردی تحت وب 9
18 جمع دروس تخصصی
 
 
دروس اختیاری

2 مدیریت منابع اطلاعاتی 1
2 معماری سازمانی 2
2 جنبه‌های انسانی سیستم‌های اطلاعاتی 3
2 کارآفرینی و نوآوری دیجیتال 4
2 خدمات الکترونیکی 5
2 مدیریت امنیت فناوری اطلاعات 6
2 سیستم‌های سازمانی 7
2 تأمین و قرارداد پروژه‌های فناوری اطلاعات 8
16 جمع دروس اختیاری
تعداد واحد نوع واحد
16 اصلی مشترک
8 تخصصی
4 اختیاری
4 پایان‌نامه
32 جمع کل
 
 
دروس جبرانی
2 روش تحقیق 1
2 تجزیه و تحلیل سیستم‌ها 2
2 سیستم‌های اطلاعات مدیریت 3
2 تئوری‌های مدیریت 4
2 آمار تحلیلی 5
2 تحقیق در عملیات 6
12 جمع کل
 
جبرانی: حداقل 4 واحد طبق تصمیم‌گیری گروه مربوطه لازم است گذرانده شود بدون احتساب در جمع واحدها
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17459.54433.fa.html
برگشت به اصل مطلب