دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر علی صدر از استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان عزیز آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۲۸ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۴۰ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی

پذیرش مسئولیتهای متعدد

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11682.42051.fa.html
برگشت به اصل مطلب