دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی خانم دکتر فرشته نعیم پور از استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

احراز این موافقیت را به ایشان، اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۱۴ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۵۰ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی

پذیرش مسئولیتهای متعدد

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11682.34376.fa.html
برگشت به اصل مطلب