امور پژوهش- کمیته فرصت مطالعاتی
کمیته فرصت مطالعاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف:

- بررسی تقاضاهای رسیده و اخذ تصمیم در خصوص استفاده از فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی

- بازنگری و اصلاح آیین نامه فرصت مطالعاتی

ترکیب اعضاء:

- رئیس دانشگاه

- معاون پژوهش و فناوری

- معاون آموزشی

- مدیر امور پژوهش

تشکیل جلسات:

در طی سال کمیته فرصت مطالعاتی برحسب ضرورت تشکیل می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.9432.13755.fa.html
برگشت به اصل مطلب