امور پژوهش- آئین نامه ها و مصوبات
قطب علمی دوره چهارم(جدید)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/20 | 
AWT IMAGE آیین نامه بازنگری شده قطب های علمی۱۳۹۷
AWT IMAGE آیین نامه تشکیل قطب علمی ۱۳۹۵
AWT IMAGE تکمیل دستورالعمل اجرایی قطب های علمی دانشگاه علم وصنعت ایران ۲۷/۲/۱۳۹۴
AWT IMAGE تکمیل دستورالعمل اجرایی قطب های علمی ۱۳۹۱/۳/۴
AWT IMAGE دستورالعمل اجرایی قطب های علمی در دانشگاه علم و صنعت ایران
AWT IMAGE شیوه نامه تشکیل قطب های علمی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در دوره سوم مصوب ۲۰/۱۱/۸۸
AWT IMAGE آیین نامه دوره سوم قطب های علمی کشور مصوب
AWT IMAGE فرم پیشنهاد اولیه تشکیل هسته قطب علمی
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.7097.48544.fa.html
برگشت به اصل مطلب