امور پژوهش- کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی
کرسی نظریه پردازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/2 | 
ترکیب کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی دانشگاه به قرار زیر است:
- دکتر منصور انبیاء رئیس دانشگاه(رئیس کمیته)
- دکتر داود یونسیان معاون پژوهش و فناوری (دبیر کمیته)
- دکتر رامین هاشمی مدیر امور پژوهش (عضو کمیته)
- دکتر بوترابی: (عضو کمیته)
- دکتر فیضی: (عضو کمیته)
- دکتر مرادی:(عضو کمیته)
- حاج آقا ابراهیم نژاد: نماینده ولی فقیه و مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه
- دکتر اسماعیلی: ریاست کمیته های دستگاهی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.18287.54033.fa.html
برگشت به اصل مطلب