معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
سرپرست دفتر امور نوآوری و کارآفرینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/25 | 
AWT IMAGE

آقای دکتر محمدی (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه) با حکم مورخ 5/12/94 برای مدت یکسال، آقای مهندس پور مسگری را به سمت «سرپرست دفتر امور نوآوری و کارآفرینی» منصوب کرد.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.44994.fa.html
برگشت به اصل مطلب