انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران- نشریه شماره 8 پاییز و زمستان 93
نشریه شماره 8 پاییز و زمستان 93

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/18 | 

ساز و کار داوری و سنجش طراحی در آموزش معماری پیشنهاد مدلی برای ارزیابی فرآیند و ارزشیابی طرح در تعامل استاد و دانشجو. (رضا سامه ، عباسعلی ایزدی)

بررسی و مطالعه معماری و شهرسازی آوه در دوره ایلخانیان. (آرش لشکری،اکبر شریفس نیا، سمیه مهاجر وطن)

نما، سیمای بافت تاریخی و منظر فضای عمومی در قوانین ملی، ضوابط و مقررات محلی و وظایف مدیریت شهری.(رضا ابویی، نسیم جعفری قوام آبادی)

تاثیر وجود پیش ورودی بر رفتار حرارتی فضای اصلی در اقلیم گرم و خشک ایران (بررسی خانه های قدیمی شهر یزد).(فاطمه مهدیزاده سراج،غلامرضا چاپلقی، هانیه صنایعیان)

اختلافات فرهنگی، عاملی تأثیر گذار بر ترجیحات محیطی دانشجویان نسبت به فضای خوابگاه (نمونه موردی: ایران و قبرس).(شکوه شاکری اسکی،ساناز لیتکوهی)

نگرشی محتوایی به مقول هی زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی (اکبر عبدالله زاده طرف،مصطفی بهزادفر،محمد نقی زاده)

مقایسه تطبیقی قابلیت پیاده مداری در محلات مسکونی طراحی شده از دیدگاه ساکنین نمونه مطالعاتی: محله هفت حوض و فاز یک شهرک اکباتان در شهر تهران.(کیومرث حبیبی، محمد رضا حقی ،سعید صداقت نیا)

 

 

 

 

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-69.14524.38757.fa.html
برگشت به اصل مطلب