مرکز کارآفرینی- آیین نامه فعالیت کارگزاران
آیین نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بسمه تعالی
آیین‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان
 
فصل اول:کلیات
آیین‌نامه انتخاب کارگزاران به منظور انجام فرآیند تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان به شرح زیر تصویب می‌شود:
ماده 1) تعاریف
قانون: قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی.
شرکت: شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.
کارگروه: کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده (3) آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات».
کارگزاران: به آن دسته از نهادها، سازمانها و دستگاهها اطلاق می‌شود که به منظور تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و در چارچوب این آیین‌‌نامه انتخاب می‌گردند.
سامانه: سامانه الکترونیکی متمرکز «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان»
 
فصل دوم: انتخاب کارگزاران
ماده 2) موضوع فعالیت کارگزاران
موضوع فعالیت کارگزاران عبارت است از ارزیابی و تشخیص اولیه شرکتها و موسسات متقاضی که خواستار بهره‌مندی از مزایای قانون هستند. این امر باید در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب کارگروه انجام شود.
تبصره 1: تأیید نهایی دانش‌بنیان بودن شرکتها، بر عهده کارگروه می‌باشد.
تبصره2: نتیجه بررسی‌های کارگزاران در خصوص شرکتهای متقاضی، به صورت محرمانه در اختیار کارگروه قرار می‌گیرد.
ماده 3) معیارهای انتخاب کارگزاران
کارگزاران براساس معیارهای زیر انتخاب می‌شوند:
-    دارای سابقه اجرایی در ارزیابی و تعامل با شرکتهای خصوصی و تعاونی
-    دارای تسلط کافی در حوزه تخصصی مربوط
-    ذینفع نبودن در تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش‌بنیان
-    دارای توان اجرایی کافی در انجام فرایند تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش‌بنیان مشتمل بر:
    فضای کاری مستقل و مناسب
    نیروی انسانی مرتبط و مستقل
    تخصیص بودجه و اعتبار لازم
-    دارای صلاحیت لازم برای دسترسی به اطلاعات شرکتها
ماده 4) تعیین کارگزاران
بررسی شرایط نهادها، سازمان‌ها و دستگاههای متقاضی کارگزاری و انتخاب، تمدید و لغو اعتبار کارگزاران بر مبنای شرایط ماده (3) و با تصویب کارگروه انجام می‌شود. فعالیت کارگزاران با ابلاغ حکم کارگزاری توسط رییس کارگروه رسمیت می‌یابد.
تبصره1: نهادها، سازمان‌ها و دستگاههای متقاضی می‌توانند تقاضای خود را جهت انجام فعالیت کارگزاری در سامانه ارایه نمایند.
تبصره2: دبیرخانه کارگروه موظف است، گزارش کاملی از مستندات دریافت شده از نهادها، سازمانها و دستگاه‌های متقاضی کارگزاری را تهیه و جهت انتخاب نهایی، به کارگروه ارائه نماید.
تبصره3: مدت زمان اعتبار کارگزاران یک سال می‌باشد و تمدید این مدت بلامانع است.
 
ماده 5) انواع کارگزاران
کارگزاران بر اساس دو روش الف- حوزه تخصصی ب- منطقه‌ای به شرح زیر انتخاب می‌شوند:
الف- حوزه تخصصی: در این روش، کارگزاران بر مبنای حوزه‌های تخصصی کالاها و خدمات دانش بنیان مصوب کارگروه انتخاب می‌شوند.
ب- منطقه‌ای: در این روش، کارگزاران بر مبنای محل اصلی استقرار و فعالیت شرکتها انتخاب می‌شوند.
 
فصل سوم: کمیته تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش‌بنیان
ماده 6) اعضای کمیته تشخیص صلاحیت 
به منظور تشخیص صلاحیت شرکتهای متقاضی استفاده از مزایای قانون، هر یک از کارگزاران موظفند کمیته‌ای با عنوان «کمیته تشخیص صلاحیت» مرکب از حداقل 5 عضو، شامل صاحبنظران حوزه تخصصی مربوط و افراد آشنا با مسایل حوزه شرکت‌ها و دارای تجربه تجاری‌سازی فناوری، فعالیتهای صنعتی و اقتصادی تشکیل دهند. اسامی اعضای «کمیته تشخیص صلاحیت» به دو طریق انتخاب توسط کارگروه و نیز پیشنهاد از سوی کارگزار و تأیید نهایی توسط کارگروه تعیین می‌شود. ریاست این کمیته بر عهده رییس نهاد کارگزار یا معاون توسعه فناوری [یا مقام مشابه] می‌باشد.
تبصره 1: مدت اعتبار عضویت اعضای «کمیته تشخیص صلاحیت» یک سال می‌باشد.
تبصره 2: افراد عضو «کمیته تشخیص صلاحیت» در زمینه شرکت مورد ارزیابی، نباید ذینفع باشند و باید صلاحیت دسترسی به اطلاعات شرکتها را داشته باشند.
تبصره 3: احکام سایر اعضای «کمیته تشخیص صلاحیت» پس از تأیید کارگروه توسط رییس کمیته صادر می‌شود. 
تبصره 4: «کمیته تشخیص صلاحیت» می‌تواند جهت بررسی تخصصی شرکتها و کسب نظرات مشورتی، زیرکمیته‌های تخصصی تشکیل دهد. 
 
 
فصل چهارم: امور کارگزاران
ماده 7) وظایف کارگزاران
-    ارزیابی اولیه صلاحیت شرکتهای متقاضی بهره‌مندی از مزایای قانون مطابق آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مصوب کارگروه
-    بکارگیری نیروهای انسانی امین، مرتبط و دارای سابقه اجرایی در ارزیابی و تعامل با شرکتها و مسلط به حوزه تخصصی مربوط به فعالیت شرکتها
-    پیشنهاد تأیید یا رد صلاحیت شرکتهای ارزیابی‌شده به دبیرخانه کارگروه
-    پیشنهاد لغو صلاحیت شرکتهایی که قبلا دانش‌بنیان شناخته شده‌اند
-    ارائه گزارشهای منظم، دوره‌ای و خاص به دبیرخانه کارگروه
-    استعلام از مراجع تخصصی مرتبط در صورت لزوم
-    مستندسازی فعالیت‌ها و فرایندهای انجام شده
-    حفظ محرمانگی اطلاعات دریافت شده از شرکتها
-    حضور در برنامه‌های هماهنگی و آموزشی دبیرخانه کارگروه
-    همکاری با سایر کارگزاران در صورت اعلام نیاز از سوی آنها جهت بررسی صلاحیت شرکتها، نظیر گردآوری اطلاعات، بازدید از شرکتها، حضور در جلسات کارشناسی
-    همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی و ارائه مشاوره در خصوص طرح‌های شرکتها در صورت لزوم
-    عدم ارائه پاسخ مکتوب به شرکتهای متقاضی در خصوص نتایج ارزیابی صلاحیت شرکتها
-    دخالت ندادن منافع نهادی خود در تشخیص صلاحیت شرکتها
-    تعیین فضای کاری مستقل برای نیروهای انسانی اجرای موافقت‌نامه
-    تخصیص بودجه و اعتبار لازم برای اجرای موضوع موافقت‌نامه
-    سایر موارد مرتبط با امور بررسی شرکتها به دستور کارگروه
تبصره: تأیید یا رد دانش‌بنیان بودن شرکت‌های متقاضی، به پیشنهاد کارگزار و با تصویب کارگروه انجام می‌شود.
 
فصل پنجم: فرایند و معیارهای توزیع شرکتهای متقاضی دانش‌بنیان بودن میان کارگزاران
ماده 8) پس از اعلام تقاضا از سوی شرکتها و ورود اطلاعات مربوطه به سامانه، اطلاعات شرکتها توسط دبیرخانه کارگروه به کارگزاران مربوط ارجاع می‌شود. نتیجه بررسی‌ کارگزاران در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار گرفته و جهت تأیید نهایی به کارگروه ارائه می‌شود.
تبصره: در صورتی که کارگزار امکان ارزیابی تخصصی شرکت ارجاعی را نداشته باشد، به دبیرخانه کارگروه اعلام می‌کند.
 
ماده 9) شرکتهای متقاضی، جهت بررسی دانش‌بنیان بودن به کارگزار یا کارگزاران، بر مبنای میزان توان تخصصی آنها، ارجاع می‌شوند.
تبصره1: آن دسته از شرکتهای متقاضی دانش‌بنیان بودن که در حوزه تخصصی مربوط با آنها، کارگزار تخصصی صلاحیت‌دار توسط کارگروه معین نشده است، به کارگزار منطقه‌ای (که محل اصلی فعالیت شرکت در آن منطقه استقرار دارد) ارجاع می‌شوند.
تبصره2: در صورت تأیید دانش‌بنیان بودن شرکت توسط کارگزار یا کارگزاران، نتیجه نهایی به اطلاع کارگزار منطقه‌ای (که محل اصلی فعالیت شرکت هم در آن منطقه استقرار دارد) نیز می‌رسد.
ماده10) بخشی از هزینه انجام فرایندهای ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها، از سوی شرکتهای متقاضی تأمین می‌شود که میزان آن سالانه توسط کارگروه مصوب می‌شود.
 
فصل ششم: نظارت بر عملکرد کارگزاران
ماده 11) دبیرخانه کارگروه موظف است، عملکرد کارگزاران را بطور مداوم و در دوره‌های زمانی یکساله ارزیابی نماید. ارزیابی عملکرد بر مبنای معیارهای ماده (3) این آیین‌نامه و سایر معیارهای مرتبط با عملکرد کارگزاران که توسط کارگروه مصوب می‌گردد، انجام می‌شود. تمدید اعتبار کارگزاران، منوط به داشتن حداقل امتیاز اعلامی توسط کارگروه می‌باشد.
 
این آیین نامه در 11 ماده و 12 تبصره در تاریخ 20/12/1391 با اکثریت آرا، به تصویب کارگروه رسید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://idea.iust.ac.ir/find-63.13671.31422.fa.html
برگشت به اصل مطلب