انجمن علمی دانشجویی- شیمی
اسامی اعضای انجمن علمی دوره هشتم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1- کیوان بیژن زاد

  2- منصور امانی

  3- جمال بدری

  4- ناصر کاکلی خطایی

  5- محمدرضا محرم زاده

  6- سحر سلطان

  7- مرتضی مقیمی واسکیم

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7843.10500.fa.html
برگشت به اصل مطلب