دانشکده مهندسی صنایع-  اخبار و اطلاعیه های آموزشی
برنامه تقویم آموزشی نیمســال اول 92-91

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

برنامه تقویم آموزشی مصوب نیمسال اول  92-91 به شرح جدول ذیل علام می گردد.

    

فعالیتمحدوده زمانی
ثبت نام و اخذ واحد شنبه 18/6/91 لغایت سه شنبه 21/6/91
  شروع کلاسهاشنبه 25/6/91
  حذف و اضافه شنبه 1/7/91 لغایت چهارشنبه 5/7/91
شروع حذف اضطراری شنبه 8/7/91
آخرین مهلت حذف اضطراریچهارشنبه 15/9/91
پایان کلاسهاچهارشنبه 13/10/91
امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه هاشنبه 16/10/ 91 لغایت چهارشنبه 20/10/91
امتحانات پایان نیمسالیک شنبه 24/10/91 لغایت چهارشنبه 4/11/91
پایان مهلت قفل نمرات کارشناسی توسط استادشنبه 14/11/91
پایان مهلت قفل نمرات تحصیلات تکمیلی توسط استادشنبه 5/12/91

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5325.25195.fa.html
برگشت به اصل مطلب