دانشکده مهندسی صنایع- دانشجویان ممتاز
دانشجویان ممتاز کارشناسی نیمسال اول 88-87

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشجویان برگزیده آموزشی در مقطع کارشناسی نیمسال اول 88-87

 
ورودی

گرایش تکنولوژی صنعتی

گرایش تحلیل سیستم

گرایش تولید صنعتی

84AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

محمدرضا آل آقا

84472029

معدل 15/17

سینا انصاری

84473026

معدل 19

زهرا پورعلی

84471041

معدل 84/18

AWT IMAGEAWT IMAGE AWT IMAGE

رسول جمشیدی

84472065

معدل 13/17

امیر امامی گوهری

84473017

معدل 98/17

سیدعلیرضا سیدحسینی

84471068

معدل 09/17

AWT IMAGEAWT IMAGE AWT IMAGE

محمدرضا غلامی چیمه

84472109

معدل 48/17

مریم اکبرزاده

84473008

معدل 5/17

سارا حیدرلو

84471086

معدل 53/17

AWT IMAGEAWT IMAGE AWT IMAGE

راضیه شاهمرادی

84472261

معدل73/18 

راحیل حسینی

84473071

معدل 56/17

امیررضا رهبران

84471148

معدل 84/17

-AWT IMAGE AWT IMAGE
-

محمدرضا حمیدی

84473089

معدل56/17

ارشیا ریاحی

84471157

معدل 87/18

-AWT IMAGE -
-

نیما همتا

84473258

معدل76/19

-
-AWT IMAGE

-

-

نسیم دارابی

84473115

معدل 38/17

-
-AWT IMAGE -
-

مصطفی صباغی

84473151

معدل 26/18

-

85AWT IMAGEAWT IMAGE AWT IMAGE

ام البنین مرگدری

85472255

معدل 51/17

ساناز روشن بین

85442098

معدل 34/17

محمد رستمی

85471098

معدل 31/18

AWT IMAGEAWT IMAGE AWT IMAGE

نیما رفیع بخش

85472148

معدل65/17

اقدس بدیعی

85473047

معدل 67/17

ایراندخت کاظمی

85471142

معدل07/17

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

زهرا صدیقی ممان

85472175

معدل 48/17

احسان جهانی

85473083

معدل 30/18

محمدرضا نعمت الهی

85471204

معدل 37/18

AWT IMAGE--

محمد ابراهیم اربابیان

85472005

معدل 73/17

--
AWT IMAGE--

حامد منشادیان

85472264

معدل 6/17

--
87-AWT IMAGE

AWT IMAGE

-

سیدمیعاد نبی زاده

87473017

معدل 05/17

محمدجواد اشعری

87471193

معدل 17/17

--AWT IMAGE
--

سحر نازمهرانی

87471201

معدل 42/17

-AWT IMAGE

AWT IMAGE

-

ولی پارسائی

87473169

معدل 91/17

ایمان پارسا

87471228

معدل 25/17

--AWT IMAGE
--

نیما احمدی کمرودی

87471273

معدل 15/17

ورودی

بدون گرایش

86

AWT IMAGE

مهدی آب نیکی

86471002

معدل 14/18

AWT IMAGE

رضا اسفندیاری

86471065

معدل 17/18

AWT IMAGE

مصطفی اکبری

86471118

معدل67/18

AWT IMAGE

سینا انجم شعاع

86471145

معدل25/18

AWT IMAGE

رضا تفکری

86471207

معدل08/17

AWT IMAGE

سعید جابری

86471216

معدل 22/17

AWT IMAGE

راغب رحمانیانی

86472071

معدل 19/17

AWT IMAGE

امیر رحیمی نژاد

86472089

معدل 67/17

AWT IMAGE

سیدارشاد سکاکی

86472196

معدل 35/17

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5322.13263.fa.html
برگشت به اصل مطلب