دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/9 | 

AWT IMAGE

نام دانشجو : داود طالبی                                

استاد راهنما : دکتر مصطفی جعفری

استاد مشاور : دکتر سیامک نوری

اساتید داور داخلی : دکتر مهدوی، دکتر جبل عاملی

اساتید داور خارجی : دکتر سیداصفهانی، دکتر رضائیان

مکان و زمان جلسه دفاع 13/8/94 : ساعت َ30: 11سالن شهید شهبازی دانشکده مهندسی صنایع

موضوع پایان نامه : توسعه مدل جامع ارزیابی عملکرد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی کشور 

 چکیده :

  در قرن حاضر، عرصه‌های مختلف حیات بشری به علت بروز تحولاتی عمیق و گسترده در سراسر دنیابه ویژه در حوزه‌های علم و فناوری، دستخوش تغییرات زیادی شده است. این تحولات جنبه‌های مختلفی از حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را تحت‌الشعاع قرار داده است. در راستای همین تغییرات و شاید پیشگام آنها، تحولاتی قرار می‌گیرند که نظام آموزش عالی کشورها را دگرگون ساخته اند. نظام آموزش عالی در کشور ایران نیز از این امر مستثنی نمی‌باشد. لذا لازم است همگام با این روند، چگونگی ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها به عنوان نهادها و مراکز اجرا و تحقق اهداف و سیاستهای علم وفناوری نیز تغییر کند و عوامل و شاخص‌هایی متناسب با شرایط بومی و اقتضائات کشور مدون گردد که بر مبنای آن بتوان دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی را ارزیابی و در نهایت رتبه‌بندی نمود. هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به عوامل و شاخص‌های کلیدی موثر بر ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران و ارائه مدلی جامع برای ارزیابی و رتبه‌بندی این مراکز می‌باشد. بدین منظور در ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و بررسی مدل‌های موجود داخلی و خارجی و نیز اسناد بالادستی در حوزه علم و فناوری کشور به شناسایی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها پرداخته شده، سپس با بهره‌گیری از نظر خبرگان تعداد عوامل کلیدی که از نظر خبرگان با نظام آموزش عالی ایران سازگارترند به 8 عامل کلیدی تقلیل یافته‌اند. پس از آن با بررسی مجدد ادبیات موضوع و با در نظر گرفتن عوامل برگزیده، شاخص‌های مرتبط با آنها استخراج می‌گردد و پس از تجمیع آرای خبرگان، تعداد آنها به 93 شاخص محدود می‌شود. پس از این کار با استفاده از تحلیل عاملی شاخص‌های فوق گروه‌بندی شده و مدل مفهومی تحقیق ارائه می‌گردد. در نهایت با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی عوامل 8 گانه مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آنها بر مبنای آرای خبرگان محاسبه گشته است. امید است یافته‌های پژوهش حاضر بتواند در جهت یکپارچه‌سازی نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مفید واقع گشته و فضای رقابتی سازنده‌ای را در میان این مراکز به وجود آورد.

  چرا که در حوزه اقدام، این دانشگاهها هستند که در تحقق چشم انداز و اهداف علم و فناوری کشور در افق 1404 نقش اصلی را ایفا می کنند.  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.42017.fa.html
برگشت به اصل مطلب