مرکز تحقیقات سیمان - شناسنامه دوره ها
اصول طراحی اکتشاف معادن در صنعت سیمان ( سنگ آهک، مارل )

حذف تصاویر و رنگ‌ها


شناسنامه دوره آموزشی
عنوان دوره
اصول طراحی اکتشاف معادن در صنعت سیمان ( سنگ آهک، مارل )
اهداف دوره
 آشنایی با کلیه مراحل اکتشاف معادن در صنعت سیمان
موضوعات دوره
1. اکتشافات مقدماتی
2. بررسی های اولیه مواد و مطالعات کتابخانه ای
3. اخذ اسناد و مدارک فنی از سازمانها و ادارات دولتی و نقشه های زمین شناسی
4. تجزیه و تحلیل مدارک و نقشه ها و شناسایی مناطق مستعد و تهیه برنامه تحلیلی، پیبویی
5. بازدید از منطقه و تهیه گزارشات اولیه از مطالعات کتابخانه ای
6. اعلام محدوه مورد مطالعه از طرف کارفرما و تهیه عکس ها و نقشه های با مقیاس1000/1
7. برداشت شیمیایی و زمین شناسی و نمونه گیری های سطحی
8. انجام آزمایشات و مطالعات مختلف
9. تجزیه و تحلیل اولیه داده های صحرایی و نتایج آزمایشات انجام شده
10. بررسی و اولویت بندی بخشهای مختلف ذخیره و ارزیابی مناطق مستعد در اکتشافات تفضیلی و تفکیکی
11. اکتشافات تفضیلی، تکمیلی
12. تهیه نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی 1:1000 از محدوده انتخاب شده
13. طراحی شبکه دهانه های اکتشافی و تهیه دستورالعم نمونه گیری و اجرای آن
14. پیاده کردن رئوس اکتشافات بر روی زمین و بررسی راههای دسترسی به نقاط تعیین شده
15. راه سازی و آماده سازی جهت حفاری های سطحی و عمقی در نقاط طراحی شده
16. نمونه برداری از مغز ها و چاهک ها و برداشت زمین شناسی ذخیره در عمق
17. تجزیه و تحلیل اولیه نمونه ها و انجام آزمایشات و مطالعات آزمایشگاهی نمونه ها
18. بررسی دقت و صحت نتایج آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل نتایج
19. تهیه نقشه ژئو شیمیایی و انجام آزمایشات محاسبات سیمان سازی
20. تعیین بلوکهای مناسب و بلوک بندی ذخایر و نهایتا برآورد کیفیت و کمیت ذخیره
21. تهیه گزارشات نهایی مطالعات ژئو شیمیایی اکتشافات تفضیلی، تکمیلی
مخاطبین دوره:
کارشناسان و تکنسین های بخش معدن و تنظیم مواد
مدت: دو روز


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://www.iust.ac.ir/find-54.8413.11304.fa.html
برگشت به اصل مطلب