مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
کارگاه هفته خوابگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/4 | 

 

AWT IMAGE

 

به مناسبت هفته خوابگاهها کارگاههای " آئین دوست یابی" با هدف آسیب شناسی دوستی هابا جنس مکمل توسط مرکز مشاوره در خوابگاهها برگزار گردید

 

                                                   
 

ردیف

 
 

تاریخ

 
 

خوابگاه

 
 

مدرس

 
 

تعداد شرکت کننده

 
 

1

 
 

یکشنبه 26/2

 
 

پسران پردیس داخل

 
 

آقای کاکاوند

 
 

39

 
 

2

 
 

یکشنبه 26/2

 
 

جشنواره

 
 

" شرفی

 
 

18

 
 

3

 
 

دوشنبه 27/2

 
 

مجیدیه

 
 

" خالدی

 
 

25

 
 

4

 
 

دو شنبه 27/2

 
 

رشید

 
 

" صالحی

 
 

19

 
 

5

 
 

سه شنبه 28/2

 
 

حکیمیه

 
 

" گنجه

 
 

31

 
 

6

 
 

سه شنبه 28/2

 
 

فرجام

 
 

" صالحی

 
 

16

 
 

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.45657.fa.html
برگشت به اصل مطلب