مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
نتایج طرح سلامت روان*

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/27 | 

 

AWT IMAGE

  طرح پایش سلامت روان رو به اتمام است و نتایج فرم دانشجویانیکه در شهریور و مهر پرسشنامه را تکمیل نموده اند، استخراج شده است. بدین وسیله از کلیه دانشجویانیکه برای آنها پیامک و یا ایمیل ارسال شده است دعوت می گردد جهت تنظیم وقت برای بررسی نتایج بدست آمده از تست سلامت روان تا تاریخ 15/9/91با خانم قربانی(77240464-77240392-77240393) تماس گرفته و یا به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه فرمایند. حضور در زمانبندی تعیین شده، موجب انجام به موقع خدمات مشاوره یی این مرکز برای دانشجو خواهد بود. مراجعه دانشجو برای بررسی نتایج ضروری است و در صورت عدم حضور ، امتحانات ترم جاری و ثبت نام ترم آتی با مشکل آموزشی مواجه خواهد شد.

 

 

  

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.26445.fa.html
برگشت به اصل مطلب