امور فرهنگی و فوق برنامه- آموزش
کتاب اصول اولیه روزنامه نگاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE 

کتاب اصول اولیه روزنامه نگاری

برای دانشجویان  pdf

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://www.iust.ac.ir/find-37.6870.8519.fa.html
برگشت به اصل مطلب