امور فرهنگی و فوق برنامه- محاسبه میزان سهمیه تکثیر نشریات
نحوه محاسبه سهمیه تکثیر نشریات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ماده 2 مصوبه جلسه شماره 9/87 مورخ 27/7/87

  در خصوص درج تبلیغات در نشریات دانشجویی

  در صورت درج تبلیغ مراکز یا گروههای انتفاعی اقتصادی داخل یا خارج دانشگاه ،کسری از سهمیه تکثیر برابر با حجم تبلیغات ،بر حسب کسری از سطح یک صفحه A4 ،کاهش می یابد .

 

  مصوبه 2 جلسه شماره 4 /88 مورخ 12/10/88

  افزایش سهمیه نشریه با احتساب ضریب عوامل

  به‏منظور افزایش سطح کیفی نشریات و جذب افراد بیشتر به عرصه فعالیت نشریاتی ،معاونت دانشجویی و فرهنگی در عمل به ماده 28 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ،سهمیه تکثیر نشریات را با احتساب ضریب عوامل نشریه محاسبه می‏نماید .

  بر طبق این مصوبه ،ضریب عوامل نشریه عبارتند از : یک دهم تعداد افراد حقیقی دست‏اندر‏کار نشریه شامل : 1- صاحب امتیاز ،2- مدیر مسئول و 3- شورای سردبیری (واجد شرایط سردبیری و غیر تکراری با دیگر نشریات ) که اسامی آنها در شناسنامه نشریه درج شده باشد .شایان ذکر است سقف ضریب عوامل 5/1 میباشد .

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://www.iust.ac.ir/find-37.6868.8530.fa.html
برگشت به اصل مطلب