امور فرهنگی و فوق برنامه- کانون زبان
کانون فرهنگ و زبان ملل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کانون فرهنگ و زبان ملل

 زمینه فعالیت این کانون حوزه فرهنگ و زبان ملل است که شامل موضوعات زیر می باشد :

  1) مطالعه آداب و رسوم ، فرهنگ و زبان کشورهای جهان

  2) فعالیت فرهنگی و آموزشی در حوزه زبان و ادبیات ملل

  3) برنامه های آموزشی زبان مرتبط با رشته های فنی ، مهندسی و علوم پایه

 

اهداف ویژه کانون فرهنگ و زبان ملل  

ارتقا ء سطح زبان دانشگاه و ترغیب و تشویق آنها جهت آشنایی با فرهنگ و زبان ملل.

  ایجاد اتحاد و همبستگی بین نهادها و تشکل های مختلف دانشگاه از طریق ادغام و فعالیت گروهی

 

اهم فعالیت های این کانون عبارتند از :

کارگاه فعالیت های تیمی

کارگاه مدیریت

کارگاه ترجمه همزمان

انتشار نشریه

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find-37.5581.13720.fa.html
برگشت به اصل مطلب