امور فرهنگی و فوق برنامه- معرفی کارکنان
معرفی کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارکنان مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی


کارکنان مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
نام و نام خانوادگی سمت AWT IMAGE AWT IMAGE
رییس اداره انجمن های علمی و تشکل ها،کارشناس اردوها، مسئول  سایت و کارشناس آمار مدیریت، امین اموال. رابط اداری و رابط رفاهی معاونت فرهنگی اجتماعی
۷۷۲۴۰۲۹۸   
داخلی: ۷۴۱۸
salimysiust.ac.ir
مرجانه تیموریان   کارشناس کانون های فرهنگی هنری، دینی ۷۷۲۴۰۳۴۹
داخلی: ۷۴۳۵
teimoorianmiust.ac.ir
محبوبه یوسفی کارشناس مالی داخلی: ۷۴۱۶
yosefimiust.ac.ir
AWT IMAGE
رسول دهقانی مسئول دفتر امور فرهنگی و اجتماعی ۷۷۲۴۰۴۶۲
فکس: ۷۷۴۹۱۰۳۷
داخلی:۷۴۲۹
AWT IMAGE
هادی منیر کارشناس تشکلهای اسلامی دانشگاهی ۷۷۲۴۰۳۳۸
داخلی:
 ۷۴۱۷

hadimoniriust.ac.ir
 AWT IMAGE
غلامرضا تقی پور مسئول مجتمع فرهنگی شهید بهرامی و پامین اموال مجتمع ۷۷۲۰۹۰۶۱
داخلی: ۷۴۳۲

 

 
مصطفی عظیمی کارشناس امور فرهنگی خوابگاه برادران
 
داخلی: ۷۴۱۵
mostafaazimi۲۷۶۵yahoo.com
AWT IMAGE
مهدی شمسی کارشناس نشریات دانگاهی ۷۷۲۴۰۲۸۲
داخلی:۷۴۰۸
معصومه حمزه پور کارشناس انجمن های علمی ۷۷۴۹۱۱۹۶
داخلی: ۷۴۲۰
احمد باقر پور امور خدمات مجتمع شهید بهرامی ۷۷۲۰۹۰۶۱
۷۴۱۳
شماره مستقیم: ۷۷۲۴۰۴۶۲ فکس: ۷۷۴۹۱۰۳۷ و ۷۷۲۰۹۰۶۱
آدرس: تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت ایران - ساختمان ۱۵ خرداد - طبقه دوم - امور فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find-37.13444.30217.fa.html
برگشت به اصل مطلب