اداره تربیت بدنی- منو مخفی
آئین نامه شرکت در مسابقات تیمی و انفرادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دستورالعمل عمومی شرایط شرکت در مسابقات تیمی و انفرادی

  1- هر دانشجو یا کارمند کلا در طول سال می تواند در یک رشته انفرادی و یک رشته تیمی شرکت نماید.

  2- در مسابقات برخی از رشته های ذیربط نظیر شنا یا دو و میدانی و ... هر دانشجو یا کارمند فقط حق شرکت در دو ماده را دارد.

  3- مسابقات انفرادی بنا به تعداد شرکت کنندگان در دو کلاس (الف) و (ب) برگزار می شود و حد نصاب برگزاری مسابقات در کلاس (الف) حضور حداقل 8 نفر و در کلاس (ب) حضور حداقل 4 نفر ورزشکار می باشد.

  4- در کلاس (الف)، مسابقات در صورت استقبال ورزشکاران (تعداد بیش از 8 نفر) در دو مرحله مقدماتی و نهائی برگزار می شود.

  5- در مسابقات گروهی (تیمی) هر دانشکده یا خوابگاه می تواند یک تیم را با حد نصاب مشخص شده در دستورالعملی فنی رشته ذیربط معرفی نماید.

  6- در صورتیکه تعداد ورزشکاران شرکت کننده در یک رشته تیمی به حد نصاب لازم در یک دانشکده یا خوابگاه نرسد، دانشکده ها و خوابگاه های هم جوار که تجانس و هماهنگی لازم را با یکدیگر دارند می توانند به صورت مشترک یک تیم را معرفی نمایند که از نام مشترک برای معرفی تیم استفاده خواهند نمود. نظیر دانشکده های ریاضی و فیزیک و ...

  7- هر دانشکده مؤظف است هزینه های شرکت در مسابقات وتجهیز تیم های ورزشی ذیربط را مستقیما تقبل نماید و در صورت استفاده از شرایط مندج در بند 6 این دستورالعمل هر دانشکده به تناسب تعداد ورزشکاران شرکت کننده در تیم مشترک باید نسبت به تأمین هزینه های تجهیز تیم اقدام نمایند.

  8- به کلیه اعضای رشته های گروهی و ورزشکاران مسابقات انفرادی گواهی شرکت در مسابقات درون دانشگاهی اعطاء خواهد گردید.

  9- در پایان برگزاری مسابقات انفرادی و گروهی به نفرات اول تا سوم شرکت کننده در مسابقات انفرادی حکم قهرمانی، مدال و جوایز ریالی طبق ضوابط تربیت بدنی اعطاء خواهد شد. ضمنا به ورزشکاران رشته های گروهی حکم قهرمانی، مدال و جوایز ریالی تعیین شده تحویل خواهد گردید. به سرپرست تیم های شرکت کننده مقام های اول تا سوم کاپ قهرمانی و تندیس یادبود اعطاء خواهد شد.

  10- با توجه به بند 2 این دستورالعمل در صورتیکه ورزشکاری در مسابقات انفرادی در دو ماده شرکت و در هر دو به کسب مقام نائل آید، به عناوین کسب شده در ماده دوم 70% جایزه مصوب پرداخت خواهد شد.

  11- در صورتیکه مسابقات انفرادی در کلاس (ب) برگزار شود (بین 4 تا 8 نفر) 70% جایزه مصوب به ورزشکاران مقام آور اعطاء خواهد شد.

  12- مربیان انجمن های تخصصی ورزشی (تیم های دانشگاه) مؤظفند در کلیه مسابقات بین دانشکده ای و بین خوابگاهی به همراه کارشناس رشته ذیربط حاضر گردیده و بهترین وممتازترین نفرات فنی و اخلاقی را برای شرکت در مسابقات بین دانشگاهی گزینش و انتخاب نمایند.

 


نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4856.10057.fa.html
برگشت به اصل مطلب