- کارکنان اداری
سید رحیم راستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

سید رحیم راستی      

   

مسئولیت: امور کارپردازی     

    

تلفن73228867        

   

دورنگار: 77240480      

   

پست الکترونیکی: rasti_r@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه :
http://www.iust.ac.ir/find-29.5466.8600.fa.html
برگشت به اصل مطلب