گروه معارف- اخبارآموزشی
نمونه سوالات استاد دری کفرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  

  

  فصل اول

  1 -کدام علم عهده دار بیان سلامت و بیماری های روحی انسانهاست؟

  1)فلسفه 2)اخلاق 3)فقه 4)اصول

  2-کدام روایت و آیه زیر مبین جایگاه والای اخلاق در رسالت پیامبر است؟

  1)انما بعثت لا تمم مکارم الاخلاق 2)و انک لعلی خلق العظیم

  3)قد افلح من زکاها 4) کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون

  3-کدام مورد از اختلافات علم اخلاق با علم حقوق نیست؟

  1)هردو علمی عملی هستند

  2)حقوق به روابط در دنیا می اندیشد اما اخلاق به روابط الهی و آخرت توجه دارد.

  3)گزاره های آن ها تجویزی است.

  4)موارد 1 و 3

  4-اولین فردی که در باب اخلاق اثر مکتوب به یادگار گذاشت ، کیست؟

  1)پیامبر اکرم(ص) 2)امام علی (ع) 3)امام سجاد (ع) 4)امام صادق (ع)

  5-اولین فرد در اصحاب امامان که کتابی با موضوع اخلاق نوشت که بود؟

  1)ابومحمد بن حرافی 2)احمد کوفی 3)جعفر ابن احمد قمی 4)اسماعیل بن مهران

  6-کدام کتاب زیر رویکردی فلسفی در مورد علم اخلاق دارد؟

  1)مثنوی معنوی 2)مکارم الاخلاق 3)اخلاق ناصری 4)منطق الطیر

  7-درکدام رویکرد بیشتر از شعر و داستان استفاده شده و یک مورد نام ببرید:

  1)عرفانی-معراج السعاده 2)عرفانی-منطق الطیر 3)نقلی 4)تلفیقی

  1)2 2)1 3)4 4)2 5)4 6)3 7)

  فصل دوم (بخش اول)

  1-خواجه نصیرالدین طوسی مقاله اول خود را به بحث درباره کدام موضوع اختصاص داده است.؟

  1)ماهیت نفسانی انسان 2)خداشناسی 3)کمال و غایت انسان و راه رسیدن به آن 4)گزینه 1و3

  2-غزالی در مقدمه کیمیای سعادت کدام مسئله را لازمه رسیدن به سعادت دنیا ندانسته است؟

  1)خودشناسی 2)مردم شناسی 3)زیباشناسی 4)خداشناسی

  3-کدام یک از آیات زیر به حکیم بودن خداوند اشاره دارد؟

  1)یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم 2)ان الله کان علیما حکیما

  3)فامن له لوط و قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیزالحکیم

  4)ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا.

  4-معارف بیان شده در قرآن چند گونه اند نام ببرید.

  1)سه گونه :احکام،اخلاق،اعمال 2)سه گونه:احکام،اعتقادات،اخلاق

  3)دوگونه:احکام،اخلاق 4)دوگونه:اعتقادات ،احکام

  5-روایت "بندگی گوهری است که باطن آن پروردگاری است." از کیست؟

  1)امام علی(ع) 2)امام حسن(ع) 3)امام صادق(ع) 4)امام محمد باقر(ع)

  6- هدف از امتحان و آزمایش الهی چیست؟

  1)خداوند نمی داند کدامیک از انسان ها نیکوکار و کدامیک بدکار است.

  2)تا انسان با اختیار و آگاهی یا راه حق را برگزیند یا باطل

  3)هرکس در عمل راه درست را برگزیند.

  4)گزینه 2و 3

  7- آیه "و ما خلفت الجن و الانس الا لیعبدون" هدف آفرینش انسان را چه بیان می کند؟

  ا)عبادت و پرستش 2)رفتار شایسته و نیکوکاری 3)اعمال صالح 4)عبادت و نیکوکاری

  8-روایت :کامل ترین شما از نظر ایمان نیک خوترین شماست.: از کیست؟

  ا)امام علی(ع) 2)امام صادق(ع) 3)امام حسین(ع) 4)پیامبر اکرم (ص)

  9- کدامیک از معارف پایه و اساس دومورد دیگر است ؟

  1)احکام 2)اعتقادات 3)اخلاق 4)هیچ کدام

  10-کدامیک از معارف ناظر بر ظاهر عمل و رفتار و کدامیک ناظر بر باطن و روح اعمال و رفتار است؟(به ترتیب)

  1)اخلاق و احکام 2)اعتقادات و احکام 3)احکام و اخلاق 4)اخلاق و اعتقادات

 

  1)4 2)2 3)4 4)2 5)3 6)4 7)1 8)1 9)2 10)3

  (بخش دوم)

  1-خداوند به انسان چه تواناهایی داده است تا دانش مورد نیاز خود را به دست آورد.

  الف-توانالیی شناخت و تشخیص حق از باطل ب-قدرت فکر و اندیشه

  ج-قدرت حرکت و دیدن و شنیدن د-توانایی شناخت و تشخیص حق از باطل و حواس پنج گانه

  2- مهمترین قدرتی که خداوند انسان را مجهز کرده تا به باطن عالم محسوس راه یابد کدام است؟

  الف-حواس پنج گانه ب-توانایی ارتباط با یکدیگر

  ج-عقل د-میل به کمالات داشتن

 

  3- وقتی امام صادق به هشام گفت :"ای هشام خداوند بر مردم دو حجت قرار داده : حجت ظاهر و ..... " منظورش از حجت ظاهر و باطن چیست؟

  الف-حجت ظاهر :همان عقل مردم ب-مردم ج- پیامبران و فرستادگان د-پیامبران و فرستادگان

  حجت باطن :همان ذهن انسان پیامبران همان عقل مردم همان ذهن انسان

  4- امام صادق سعی و تلاش را بدون چه کاری بی سود می داند؟

  الف-اندیشه ب-صداقت ج-پارسایی د-راستی و نیت پاک

  5- براساس متون دینی و برپایه تجربیات و یافته های عقلی به ترتیب چه اعتقادی به تغییرات در اخلاق است؟

  الف-غیر قابل تغییر-تغییرپذیر ب- تغییر پذیر-تغییرپذیر

  ج-غیرقابل تغییر-غیرقابل تغییر د-تغییر پذیر-غیر قابل تغییر

  6- خداوند در آیه :یا ایها الناس کلوا مما فی .........." مردم را صراحتاً به چه موردذی دعوت میکند؟

  الف-استفاده از نعمت های دنیا ب-استفاده از پاکی ها

  ج-استفاده از تمام خوبی های دنیا د-پرهیز از گناه

  7- در نقش اصلی اخلاق اسلامی ،هدایت انسان تا رسیدن به چه موردی است؟

  الف-رسیدن به کمال ب-رسیدن به اخرت نیکو ج-رسیدن به عشق نهایی د-رسیدن به مواهب الهی

  8- در مفهوم شعر: چون بود اصل گوهری قابل تربیت را در او اثر باشد

  هیچ صیقل نکوندانه کرد آهنی را که بدگهر باشد

  چه نظری نسبت به تغییرات در اخلاق انسان می دارند.

  الف-غیر قابل تغییر ب-قابل تغییر ولی موقتی ج-تغییر پذیر د-الف و ج

  9- کدام یک از موارد زیر جزء مواهبی نیست که انسان از آن برای شناخت حق از باطل استفاده می کند.

  الف-حواس پنج گانه ب-عقل ج-فطرت اخلاقی د-پدر و مادر

  10- معارف بیان شده در قرآن و سنت به چند گونه اند و کدام گزینه این موارد را درست ذکر کرده است.

  الف- 2:اعتقادات و احکام ب-1:اعتقادات

  ج-2:احکام و اخلاق د-3:اعتقادات ،احکام و اخلاق

  1)4 2)3 3)3 4)3 5)2 6)1 7)1 8)2 9)4 10)4

  فصل سوم

  1-باتوجه به صفات اخلاقی بیان شده در قرآن و روایات کدام گزینه مربوط به فضایل اخلاقی اجتماعی نمی باشد؟

  الف-اعتدال در استفاده از دنیا-عفو و گذشت – ادای امانت

  ب-اعراض از جاهلان-انقیاد در برابر پیامبران و امامان-حلم و فروبردن خشم

  ج-دعوت به نیکی ها و بازداشتن از بدی ها-اصلاح میان مردم-رعایت عدل و انصاف

  د- احسان به والدین-نزاع کردن-اعراض از جاهلان

  2- باتوجه به روایتی از امام کاظم (ع) در پاسخ به این پرسش که برترین چیزی که با آن به خداوند تقرب می یابیم در کدام گزینه اشاره شده است؟

  الف-پیروی از قرآن و محبت خداوند ب- پیروی از قرآن و محبت اهل بیت

  ج-پیروی از خدا و محبت خداوند د-پیروی از خداوند و محبت اهل بیت

  3- منشا همه محبت ها ............. است و بر پایه ی آیه ی شریفه ی "قل ان کنتم تحبون الله ...." محبت خداوند مستلزم چیست؟

  الف-فطرت کامل جوی آدمی-انس با قرآن ب- فطرت کمال جوی آدمی – پیروی از پیامبر

  ج- روح حق طلب آدمی- انس با قرآن د- روح حق طلب آدمی – پیروی از پیامبر

  4- با توجه به آیه ی شریفه ی "یا ایها الناس کلوا مما فی الارض ...." به کدامیک از فضایل اخلاقی و ایمانی اشاره کرده است؟

  الف-توکل به خدا ب- شکر نعمات ج-مقایسه و اعتدال د-صبر

  5- محوری ترین صفت مومن چیست و اولین گام مومن برای رسیدن به محبت خدا و اولیا او چه می باشد؟

  الف-تسلیم بودن در برابر خدا- معرفت به خدا و پیامبر

  ب- تسلیم بودن در برابر خدا- معرفت به قرآن و اهل بیت

  ج- توکل بر خدا و پیروی از او – معرفت به خدا و پیامبر

  د-توکل به خدا و پیروی از او – معرفت به قرآن و اهل بیت

  6- بر اساس منابع دینی و روایات آثار تسلیم خدا بودن و پیروی از او در کدام گزینه نیامده است؟

  الف- منشا عزت و هیبت ب- مطلع شدن انسانها

  ج- مایه رضایت خدا و بهشتی شدن انسان د-عدم داشتن ترس از مرگ

  7- اخلاص در نعمت به چه معناست و مهمترین اثر آن از نظر امیرالمومنین امام علی(ع) چیست؟

  الف-پیراستن از آمیزه ها-عزت ب-پیراستن از آمیزه ها- سعادت

  ج- خالص ساختن قصد از غیر خدا-سعادت د-خالص ساختن قصد از غیر خدا-عزت

 

  8- با توجه به ایه ی شریفه ی "قل لن یصبنا ما کتب الله ....: ویژگی اصلی مومن کدام است و کدامیک از موارد ذیل عضو ارکان ایمان نیست؟

  الف-توکل – رضا به قضای او ب-اخلاص رضا به قضای او

  ج- توکل – پیروی از پیامبر د-اخلاص- پیروی از پیامبر

  9- چه چیزی وجه تمایز زندگی انسانی از حیوانی است؟ و با توجه به حدیث امام سجاد(ع) کسی که ................ ندارد ایمان ندارد.

  الف- صبر و شکر ب-شکر و صبر ج-صبر و اعتدال د-شکر-اعتدال

  10- کدامیک از گزینه های زیر آثار داشتن اعتدال و میانه روی که از فضایل اخلاقی ایمانی است ، چیست؟

  الف-آرامش خاطر ب-دوری از گناهان ج- بی نیازی از دیگران د-جلوگیری از خوف و ترس

  11-کدامیک از گزینه های زیر از راه های دستیابی به صبر نیست؟

  الف- دانستن این که خبرها و بی تابی فایده ای ندارد. ب-ملاحظه کردن حال کسانی که به بلاهای مبتلا شده و صبر پیشه کردند

  ج-توجه به این که عدم وجود صبر انگیزه ای شیطانی است. د- توجه به این که زمان مصیبت اندک و کوتاه است.

  12- برترین عبادت چیست و چه چیزی به معنای حبس کردن و بازداشتن است؟

  الف-اخلاص و صبر ب-اخلاص و ایمان ج-ایمان و اخلاص د-ایمان و صبر

  13- کدامیک از گزینه های زیر دلیل شکرگزاری مومن در برابر نعمت های خداوند نیست؟

  الف- توجه به نعمت الهی ب- شناخت نعمت های الهی

  ج-عدم اسراف نعمت الهی د-فطرت انسانی سالم که شاکر بودن در برابر نعمت و صاحب نعمت است.

  14-کدامیک از گزینه های زیر از عناصر شکر نیست؟

  الف- شناختی ب- اخلاقی ج-قلبی د-رفتاری

  15- نخستین نتیجه توکل چیست؟

  الف- توکل رهایی از ترس و اضطراب ب-بی نیازی از غیر خدا

  ج-قدرتمندی د-آینده نگری و شناخت جمان

  16- نخستین در راه کسب اعتدال چیست؟

  الف-بینش صحیح نسبت به دنیا و نعمت های آن ب-معادکردن گرایش های طبیعی

  ج-عدم پیروی از شیطان د-دوری از گناه

  17- چه کسانی بهره مندی از دنیا را مخالف اسلام می دانستند و بهترین نشانه ی عمل اخلاص چیست؟

  الف- ملحدان – انجام عمل فقط برای رضای خدا ب-ملحدان – به خاطر شوق به بهشت

  ج- صوفیان- انجام عمل فقط برای رضای خدا د-صوفیان- به خاطر شوق به بهشت

  18- با توجه به حدیث امام سجاد (ع) نسبت .......... به ............ چون سر به بدن است؟

  الف- صبر – اخلاص ب-صبر-ایمان ج-شکر-اخلاص د-شکر-ایمان

  19- کدامیک از فضایل اخلاقی زیر از فضایل اخلاقی ایمانی نیست؟

  الف- رضا به قضای الهی- اعتراف به تقصیر ب-دوری از محارم-تعظیم شعایر الهی

  ج-حسن ظن به خدا – توبه و استغفار از دنیا د-گذشتن از لغویات- نزاع نکردن

  1)2 2)3 3)2 4)3 5)1 6)4 7)2 8)1 9)2 10)4 11)3 12)1 13)3 14)2 15)1 16)1 17)3 18)2 19)4

  فصل چهارم (بخش اول)

 

  1-کدامیک از گزینه های زیر در مورد عفت نادرست است؟

  1)در لغت به معنای بازداشتن نفس از کارهای زشت و ناپسند است.

  2) در علم اخلاق به حالت عرفانی گفته می شود.

  3)انسان را از افراط و تفریط در شهوت باز می دارد.

  4) عفت عام است.

  2- در نظام اخلاقی اسلام ، عفت یعنی:

  1)بازداشتن نفس از محرمات الهی و محدود کردن نفس به اموری که خداوند آنها را جایز داشته است.

  2)انجام کارهای نیک و پسندیده الهی که خداوند امر واجب بر آنها نهاده است.

  3)انجام کارهایی که خداوند آنها را مستحب بر شمرده است.

  4)استفاده نکردن از امیال شیطانی و دام های شیطان

  3-کدام یک از گزینه های زیر از نظر معصومان از ریشه های عفت بر شمرده نشده است؟

  1)عقل و خرد 2)خودشناسی

  3)قناعت 4)شهادت

  4- کدام یک از گزینه های زیر برای جای خالی مناسب است؟

  ریشه عفت ................. و میوه آن ........................ است.

  1)غیرت-پاکی از آلودگی 2)قناعت-رهایی از شهوت های جنسی

  3)غیرت-عدم شکم پرستی 4)قناعت- کاهش ناراحتی و غم

  5- امام باقر(ع) می فرمایند: «بهترین سخنی را که دوست دارید به شما بگویند ،.....................»

  ا)به مردم بگویید. 2)به رهبر جامعه بگویید. 3)گوش دهید. 4) به خاطر بسپارید.

  6- با توجه به سخنان حضرت علی(ع) در مورد مفهوم سخن نیکو کدام یک از گزینه ها درست است؟

  1)به اندازه باید سخن گفت 2)سرزنش و نصیحت کنید.

  3)سخن راست را باید در همه جا گفت 4) سخن استوار مایه نیکو سخن گفتن است.

  7- کدام یک از گزینه های زیر از آثار عفو و گذشت نیست؟

  1)طول عمر 2) از میان رفتن کینه ها

  3)جلب حمایت مردم 4)اعتماد به نفس و عزت

  8- کدام یک از گزینه ها برای پرکردن جای خالی مناسب تر است ؟

  «مهم ترین علت ناهمیاری مدبر و تقوا ،...................... است.»

  1)رسیدن به منافع مالی و جانی 2)دوری از زیان های جانی و مالی

  3)رسیدن به سعادت الهی 4)حاکمیت یافتن نفس

  9- روایت زیر از کیست؟

  «مردم عیان خداوند هستند و محبوب ترین مردم نزد خدا کسی است که برای مردم سودمندتر است و خانواده ای را خوشنود می کند.»

  1)پیامبر اسلام(ص) 2)امام علی(ع) 3)امام باقر(ع) 4)امام صادق(ع)

  10- کدام یک از گزینه های زیر از آثار اهتمام به امور مسلمانان نیست؟

  1)برآوردن نیازهای مومن 2)رسیدگی به نیازمندان و تامین نیازهای آنان

  3)کمک به درماندگان و رفع مشکلات آنها 4)امر به معروف و نهی از منکر

  1)2 2)1 3)4 4)4 5)1 6)1 7)4 8)2 9)1 10)4

  بخش دوم

  

  1-سخن زیر از کیست؟

  اگر احسان به شکل انسانی ظاهر می شد ، بی تردید در زیبایی نظیری نداشت.

  1)رسول اکرم(ص) 2)امام صادق(ع) 3)امام علی(ع) 4)امام رضا(ع)

  2- بنا به گفته علامه طباطبایی درآیه « ان الله یامرباعدل و الاحسان و اءیتاذی القربی » مراد از احسان چیست؟

  1)نیکی کردن به دیگران 2)نیکو انجام دادن کار 3)انجام کار خوب 4)گزینه 2 و 3

  3- آیه ی « ان الله یامرکم ان تود و الامانات الی اعملها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا» اشاره به کدامیک از صفات اخلاقی مثبت مومن دارد؟

  1)احسان 2)عدل 3)عفت 4)امر به معروف و نهی از منکر

  4- عدل در کتاب های اخلاق به این معنی است که صفت نفسانی که بر اثر پیروی کامل قوه ی ............... از قوه ی ............. بوجود می آید.

  1)عامله-عاقله 2)عاقله-عامله

  5- کدامیک از گزینه های زیر جز موانع عدالت ورزی می باشد؟

  1)گرایش های نفسانی 2)رابطه ی خویشاوندی و دوستی

  3)دشمنی و خصومت 4)همه ی موارد

  6- کدام گزینه در مورد مراتب امر به معروف و نهی از منکر صحیح است؟

  1)انکار قلبی،امرونهی زبانی،امرونهی عملی 2)انکار قلبی،امر ونهی عملی،امر و نهی زبانی

  3) امرونهی زبانی،انکار قلبی،امرونهی عملی 4)امرونهی زبانی ،امرو نهی عملی،انکار قلبی

  7- این سخن از کیست؟«اصلاح میان دونفر برتر یکسال نماز و روزه ی مستحب است»

  ا)امام صادق(ع) 2)امام باقر(ع) 3)رسول اکرم(ص) 4)حضرت علی(ع)

  8- این سخن از کیست و مربوط به کدامیک از مصداق های احسان به مرد است؟

  «کسی که برادر مسلمان خودرا با سخنی ملاطفت آمیز و با رفع مشکلش گرامی بدارد ،تا هنگامیکه در این حال است ،در سایه رحمت خداوند قرار دارد»

  1)امیر المومنین – خدمت به مردم 2)امام صادق – خدمت به مردم

  3)امیرالمونین – گرامی داشتن مومنان 4)رسول اکرم – گرامی داشتن مومنان

  9- کدامیک از گزینه های زیر از ریشه های عفت می باشد؟

  1)عقل و خرد 2)خودشناسی 3)قناعت 4)همه ی موارد

  10- جاهای خالی این سخن از امام صادق را پرکنید و بگویید که مربوط به کدامیک از مصداق های احسان به مردم است.

  «برآوردن حاجت مومن بهتر از ............................... و بهتر از .................................... در راه خداست.

  1)هزار نماز شب – هزار روزه در سال-خدمت به مردم

  2)هزار نماز شب-هزار روزه در سال – تلاش برای رفع نیازهای مردم

  3)آزاد کردن هزار برده- صدقه دادن هزار بار اسب

  4)آزادکردن هزار برده- صدقه دادن هزار باره

  1)3 2)1 3)2 4)1 5)4 6)1 7)4 8)4 9)4 10)

  فصل پنجم (بخش اول)

 

  1-براساس آیات قرآن اولین قتلی که به ناحق در زمین صورت گرفت ،از کدام رذیلت اخلاقی سرچشمه گرفت؟

  الف)طمع ب)تکبر ج)حسد د)غضب

  2- کدامیک از گزینه های زیر از آثار حسد نیست؟

  الف)از بین بردن ارزش اعمال نیکو ب)تحلیل بردن بدن و نابود کردن آن

  ج)از بین بردن آرامش د)خوارکردن بزرگان

  3- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

  الف)حضرت علی(ع) حسد را بزرگ ترین دام شیطان دانسته اند. ب)از معافی دیگر حسد ،غبطه و منافه است.

  ج)منشا اصلی حسد چیزی جز دوستی دنیا و نعمت های آن نیست. د)هیچ کدام

  4- کدام یک از گزینه های زیر از راه های مبارزه با حسد نیست؟

  الف)شناسایی علت های آن و ریشه کردن آن ها ب)تفکر در آثار مهلک آن

  ج)دوری کردن از عمل به مقتضای حسادت و انجام دادن رفتارهایی متضاد با آن ها د)هیچ کدام

  5- کدام رذیلت اخلاقی لاعث شد که شیطان سر از اطاعت خداوند بپیچد و از درگاه الهی رانده شود؟

  الف)تکبر ب)حسد ج)طمع د)غضب

  6- وادی «سقر» برای کدام دسته از جهنمیان قرار داده شده است؟

  الف)حسودان ب)متکبران ج)غضب کنندگان د)سخن چینان

 

  7- تعریف «عجب» در کدام یک از گزینه های زیر آمده است؟

  الف)انسان با مقایسه خود با دیگری نعمت های خود را بزرگ شمارد و نعمت دهنده را فراموش کند

  ب) انسان با مقایسه خود با دیگری نعمت های خود را بزرگ شمارد و نعمت دهنده را فراموش نکند.

  ج) انسان بدون مقایسه خود با دیگری نعمت های خود را بزرگ شمارد و نعمت دهنده را فراموش کند

  د) انسان بدون مقایسه خود با دیگری نعمت های خود را بزرگ شمارد و نعمت دهنده را فراموش نکند.

  8- بر اساس نظر ملا مهدی نراقی بدترین درجه تکبر چیست؟

  الف)خود را از دیگران بدتر ببیند و آن را در عمل و گفتار اظهار کند.

  ب)در دل، خود را از دیگران بالاتر ببیند و در عمل آن را اظهار کند ، ولی برتری خود را به زبان نیاورد.

  ج) در باطن ، خود را از دیگران بالاتر بداند ، اما در عمل و زبان آن را اظهار نکند.

  د) در دل، خود را از دیگران بالاتر ببیند و به زبان بیاورد ولی در عمل آن را اظهار نکند.

  9- کدام یک از گزینه های زیر از آثار لجام گسیختگی زبان نیست؟

  الف)قساوت قلب ب) اختلال در توانایی فهم و درک انسان

  ج) برانگیختن فتنه ها و نابود کردن انسان د) مسلط شدن مردم و در نتیجه خوارگردیدن

  10- گام دوم راه های مبارزه با لجام گسیختگی زبان در کدام گزینه آمده است؟

  الف) خود را ملزم سازد پیش از آنکه سخنی بر زبان آورد ،درباره ی آن اندیشه کند

  ب) فرد در آثار و پیامدهای عنان گسیختگی زبان تامل کند.

  ج) از پرگویی دوری کند و بکوشد سخن گفتن را به مواد ضروری و مورد نیاز محدود کند.

  د) اگر عادت های نادرستی در سخن گفتن دارد ، آن ها را به تدریج کنار بگذارد.

  1)3 2)4 3)2 4)4 5)1 6)2 7)3 8)1 9)2 10)3

  بخش دوم

  

  1-بنا به روایت آمده از حضرت رسول اکرم (ص) در صورت خوار شمردن گناه توسط بندگان خدا،گناه پس از چیره ساختن خواری بر این بندگان طی چه مراحلی ایشان را به ضلالت می کشاند ؟(به ترتیب)

  الف)کفر به دین خدا-انکار ولایت وحی پیامبر خدا-رد یگانگی خدا

  ب- انکار ولایت وحی پیامبر خدا- رد یگانگی خدا- کفر به دین خدا

  ج- رد یگانگی خدا – کفر به دین خدا- انکار ولایت وحی پیامبر خدا

  د-انکار ولایت وحی پیامبر خدا-کفر به دین خدا-رد یگانگی خدا

  2- در آیه مبارکه ی «ولاتکونو کالذین انسوالله ...» خداوند متعال سرانجام فراموش شدن خود توسط بنده اش را چه پیامدی اعلام فرموده است:

  الف- خود فراموشی بندگان ب-عذاب جهنم ج- گرفتار شدن در دام هوی و هوس د-هرسه

  3- بنا به روایت منقول از حضرت امام محمد باقر (ع) ، شرط لازم رهایی بندگان از گناه کدام مورد است؟

  الف-دوری از هوی و هوس ب-یاد مرگ ج-یاد پروردگار عالمیان د-اعتراف به گناه

  4-بنا به روایت آمده از رسول اکرم (ص) ، فردی از امت آن حضرت به بهشت خواهد رسید که کدام خصایل را از خود دور بدارد؟

  الف-پیروی از هوای نفس-بی غیرتی-شکمبارگی-شهوت دامن

  ب- دنیاپرستی – ترک نماز-شهوت دامن- پیروی از هوای نفس

  ج-دنیا پرستی- شهوت شکم- شهوت دامن و پیروی از هوای نفس

  د- شهوت شکم- شهوت دامن- پیروی از هوای نفس-طمع

 

  5- کدامیک از موارد زیر از پیامدهای پیروی از هوای نفس نمی باشد؟

  الف-ضعف اراده ب- سختی ها و مشکلات ج-خواری و رسوایی د-هیچ کدام

  6- بنا به سخنان امیر مومنان علی(ع) ، بیش ترین لغزش گاه های عقل زمانی حاصل می شود که کدام یک موارد زیر بر وجود فرد مسلط شود؟

  الف- شهوت ب-خشم ج-طمع د-حسد

  7- بنا به روایت آمده از امام صادق (ع) مواردی که به ترتیب ایمان فرد را تثبیت می کند و ایمان را از او می گیرد ،کدام هستند؟

  الف- تقوا-حسد ب-تقوا-طمع ج-تقوا-خشم د-عقل-طمع

  8- کدام یک از موارد زیر از راه های ترک گناه نمی باشد؟

  الف-یاد مرگ ب- همنشینی با صالحان ج-تنفر از گناهان د-یاد و توجه به پروردگار عالمیان

  9- بنا به روایت آمده از حضرت علی(ع) ،هنگامی که فرد با نفس خود بر سر شهوات دچار درگیری شود کدام مورد می تواند نجات بخش و موعظه گروی باشد؟

  الف-تنفر از شهوت ب- اراده ی استوار ج- یاد مرگ د-هیچ کدام

  10- بنا به نص صریح آیه ی شریفه ی «و اما من اضل ممن اتبع هواه ......» خداوند متعال کدام دسته از افراد را هدایت نمی نماید؟

  الف-کافران ب-ستمگران ج-جاهلان د- هواپرستان

  1)2 2)1 3)4 4)3 5)4 6)3 7)2 8)2 9)3 10)2

  

نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://idea.iust.ac.ir/find-25.7735.31292.fa.html
برگشت به اصل مطلب