گروه معارف- کارکنان گروه
کارشناسان وکارمندان گروه معارف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کارکنان گروه معارف
 
 

حمیدرضا بدری
 
کارشناس آموزش

شماره  مستقیم: ۷۷۲۴۰۴۷۸
داخلی:  ۳۶۰۰ 
هوشنگ ملک زاده
 

دفتر آموزش

 
 
شماره مستقیم:۷۷۲۴۰۲۶۸
 داخلی : ۳۶۰۳
 
حامد امینی تدارکات داخلی ۳۶۰۳
نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://idea.iust.ac.ir/find-25.1572.1011.fa.html
برگشت به اصل مطلب