قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- تولید و فرآوری نانو مواد و ...
معرفی گروه تحقیقاتی نانو مواد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
گروه تولید و فرآوری نانو مواد و مواد نانو ساختار

  مسئول گروه: دکتر علی بیت الهی

  اعضاء گروه: دکتر رضایی، دکتر میرحبیبی، دکتر جوادپور، دکتر بافقی، دکتر وحدتی،

دکتر افتخاری یکتا، دکتر گلستانی فر، دکتر گودرزی، دکتر ذاکری

 

  محورها و زمینه های تحقیقاتی:

  الف- سنتز نانوذرات به روش های شیمیایی و مکانوشیمیایی

  ب- تولید و توسعه نانو کامپوزیت ها

  ج- ایجاد و بررسی خواص پوشش های نانوساختار بر روی مواد سرامیکی و فلزی

 

           برخی از پروژه های انجام شده:

  • سنتز ترکیبات مغناطیسی نانو ساختار آمورف
  • سنتز شیمیایی و مطالعات ریزساختاری در مورد یک ترکیب فروالکتریک نانو فاز
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://www.iust.ac.ir/find-22.1536.956.fa.html
برگشت به اصل مطلب