قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- سرامیکهای پیشرفته ...
معرفی گروه تحقیقاتی سرامیکهای پیشرفته مهندسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
گروه سرامیک های پیشرفته مهندسی

  مسئول گروه: دکتر فرهاد گلستانی فرد

  اعضاء گروه: دکتر مارقوسیان، دکتر بیت الهی، دکتر رضایی، دکتر میرحبیبی، دکتر افتخاری یکتا،

دکتر سرپولکی، دکتر جوادپور

 

  محورها و زمینه های تحقیقاتی:

  الف- مواد دیرگداز پیشرفته

  ب- سرامیک های مغناطیسی

  ج-سرامیک های نوری

  د- سرامیک های الکتریکی

  ه- شیشه سرامیک ها

  و- مواد ترکیبی با زمینه سرامیکی

  ز- مواد سرامیکی زیست سازگار

  برخی از پروژه های انجام شده:

  • تولید الیاف هگزاآلومینات باریم
  • ایجاد لعاب های ضد اسید بر روی فولاد: تولید و خواص
  • تأثیر دمای زینتر بر ریزساختار و خواص مغناطیسی مغناطیس Nd-Fe-B حاوی افزودنی Ge
  • تأثیر افزودن الیاف فولادی به دیرگدازهای مگنزیا-گرافیتی و آلومینا-گرافیتی
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://www.iust.ac.ir/find-22.1529.953.fa.html
برگشت به اصل مطلب