دانشکده مهندسی خودرو- اطلاعیه‌های دفاع ارشد و دکتری
دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/12/23 | 

 آقای مجید مجیدی دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی خودرو، در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ ساعت۱۳  در محل طبقه دوم پژوهشکده مهندسی خودرو از رساله دکترای خود تحت عنوان "هدایت و کنترل خودروهای هوشمند جاده‌ای جهت عبور از میان موانع متحرک " دفاع خواهد کرد.

 استاد راهنمادکتر مشهدی

 داوران داخلیدکتر شجاعی فرد   دکتر مرزبان راد 

 داوران خارجیدکتر محمد دورعلی   دکتر رضا کاظمی

 

 آقای احمد کشاورزی دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی خودرو، در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۹ از رساله دکترای خود تحت عنوان " تحلیل جذب انرژی سازه با مقطع دایره ای و تکیه گاه الا ستیک - پلاستیک در بار ضربه ای محوری ناشی از تصادف با استفاده از معیار آسیب نرم " دفاع کرد.

  استاد راهنمادکتر مرزبان راد

 داوران داخلیدکتر شجاعی فرد   دکتر مشهدی

 داوران خارجیدکتر لیاقت   دکتر معصومی

 

 آقای امیر سلطانی دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی خودرو، در تاریخ ۹۳/۱۰/۶ از رساله دکترای خود تحت عنوان " کنترل فعال پارامترهای اصلی هندسی خودرو به منظور افزایش قابلیتهای دینامیکی آن " دفاع کرد.

 استاد راهنمادکتر شجاعی فرد

 داوران داخلیدکتر مشهدی   دکتر یونسیان

 داوران خارجیدکتر ظهور   دکتر آزادی

 

 آقای امیر نجیبی دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی خودرو، در تاریخ ۹۳/۹/۹ از رساله دکترای خود تحت عنوان " تحلیل غیر خطی تنش در استوانه جدار ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند دو بعدی با خواص وابسته به دما تحت بار گذاری ترمودینامیکی " دفاع کرد.

 استاد راهنمادکتر شجاعی فرد

 داوران داخلیدکتر شکریه   دکتر مشهدی

 داوران خارجیدکتر جعفری   دکترتاجداری

  

 

 آقای رضا احمدی دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی خودرو، در تاریخ ۹۳/۶/۳ از رساله دکترای خود تحت عنوان " ارائه یک مدل تحلیلی در انتقال صوت به داخل پوسته های استوانه ای کامپوزیتی جدار ضخیم " دفاع کرد.

 استاد راهنمادکتر شجاعی فرد

 داوران داخلیدکتر دانشجو   دکتر خلخالی

 داوران خارجیدکتر جعفری   دکتر مهدیقلی

 

 

 آقای میر مجید اتقانی دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی خودرو، در تاریخ ۹۳/۳/۲۷ از رساله دکترای خود تحت عنوان " آنالیز حساسیت و بهینه سازی عملکرد و آلایندگی موتور دیزل با سوخت های بیودیزل " دفاع کرد.

  استاد راهنمادکتر شجاعی فرد

  داوران داخلیدکتر مشهدی   دکتر حسینعلی پور   دکتر کاکایی

  داوران خارجیدکتر گرجی   دکتر صدیقی

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی خودرو:
http://www.iust.ac.ir/find-21.20015.29434.fa.html
برگشت به اصل مطلب