دانشکده مهندسی راه آهن- آزمایش بارگذاری پلهای راه و راه آهن
آزمایش بارگذاری پل اکبرآباد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آزمایش بارگذاری پل اکبرآباد

 

  کارفرما: مرکز تحقیقات راه­آهن

  مشاور: معاونت پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران

  مجری: دکتر محمد صادق معرفت

  یکی از پل ‌ هایی که توسط مرکز تحقیقات راه­آهن ایران آزمایش شده است ، پل اکبرآباد می­باشد. پل اکبرآباد دارای 5 دهانه 6 متری بوده و در کیلومتر 24 راه آهن قدیم تهران – قم واقع شده است(شکل 1). سازه پل از نوع قوسی بتنی غیرمسلح می­باشد و بیش از 60 سال از زمان ساخت آن می­گذرد. جهت نیل به قضاوتی واقع بینانه از مقاومت موجود پل، آزمایشات دینامیکی و استاتیکی بر روی پل انجام شده است. در آزمایش استاتیک، پل به میزان 500 تن تحت اثر بار گسترده واقع شد. بارگذاری مزبور در طول 5 متر و در وسط دهانه میانی اعمال گردید. بارگذاری توسط بسته های 4 تنی به ابعاد تقریبی 2/0×1×15/6 متر که از ریلهای فرسوده راه آهن تهیه شده، انجام گرفت. بسته های 4تنی توسط جرثقیل ریلی به تدریج و طی سه روز بر روی پل قرار داده شد. تغییرمکانهای دهانه میانی پل، توسط 9 تغییرمکان سنج الکترونیک، اندازه گیری شد. در آزمایش دینامیکی، دیزل شش محوره 120 تنی با سرعتهای اسمی 10 الی 90 کیلومتر بر ساعت، از روی پل عبور داده شد و پاسخ تغییرمکانی و شتاب پل اندازه­گیری گردید.

 

AWT IMAGE

شکل 1-الف- پل قوسی بتنی اکبرآباد در آزمایش استاتیک

 

AWT IMAGE

  شکل 1-ب- بارگذاری 500 تنی پل قوسی بتنی اکبرآباد

 

AWT IMAGE

 

  شکل 1-ج- دیزل 120 تنی در ابتدای پل قوسی بتنی اکبرآباد

  مقالات ارائه شده:

  1- مدلسازی عددی رفتار پل قوسی بتنی اکبرآباد به کمک آزمایش در مقیاس واقعی، م.ص. معرفت، ش. عطایی، کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، اردیبهشت 1380، ص 561-570

  2- معتبرسازی مدل اجزاء محدود پل اکبرآباد، م.ص. معرفت، ش. عطایی، ششمین همایش حمل و نقل ریلی، تاسیسات زیربنایی، آبان 1380، ص 337-347.

  3- پردازش سیگنال­های آزمایش دینامیکی پل اکبرآباد، م.ص. معرفت، ش. عطایی، ششمین همایش حمل و نقل ریلی، تاسیسات زیربنایی، آبان 1380، ص 253-263.

  4- آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبر آباد، م.ص. معرفت، ش. عطایی، ا. قهرمانی، نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران، جلد 37، شماره 1، خرداد 1382، ص 13-25.

  5- پردازش ارتعاشات محیطی به روش شناسایی تصادفی زیرفضا، عطایی، آقاکوچک، معرفت، ششمین کنفرانس بین المللی عمران، اردیبهشت 1382، ص289-296.

  6- پردازش ارتعاشات محیطی به روش شناسایی تصادفی زیرفضا، ش. عطایی، س. اسماعیل­زاده خادم، م.ص. معرفت، مجله بین­المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره 2، جلد 17، 1385. 

  [7] Static and dynamic load test of an aging masonry railway bridge of 6-meter span, M.S. Marefat, Sh. Ataei, S. Ghahremani, Construction and Building Materials.

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.1514.1543.fa.html
برگشت به اصل مطلب