دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
9/8/1394 دفاعیه دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE آقای سید محمد مهدی الهامیان دانشجوی دکترای جناب آقای دکتر علیزاده، روز دوشنبه 18/8/94 از رساله دکترای خود تحت عنوان "تحلیل رفتار مکانیکی غضروف مفصلی" دفاع خواهد کرد. این جلسه ساعت 15 روز دوشنبه در آمفی تاتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار می گردد.

 چکیده:

  غضروف های مفصلی جزء خانواده مواد دوفازی هستند که از دو فاز مایع و جامد تشکیل شده اند. فاز جامد غضروف مفصلی از ماتریس پروتئوژلیکن و الیاف کلاژن تشکیل شده است. زاویه الیاف کلاژن به صورت پیوسته و سه بعدی در عمق غضروف در حال تغییر است بنابراین خواص مکانیکی غضروف مفصلی نیز به صورت پیوسته در عمق غضروف تغییر می کند. اندازه گیری آزمایشگاهی تغییرات خواص مکانیکی وابسته به عمق غضروف مفصلی بسیار دشوار است و اطلاعات کاملی در رابطه با تمامی خواص مکانیکی وابسته به عمق غضروف مفصلی در دسترس نیست.

  در این رساله روابط میکرومکانیک MDC برای محاسبه خواص مکانیکی وابسته به عمق غضروف مفصلی ارئه شده است. تابع تغییرات نسبت حجمی و زاویه الیاف در عمق غضروف بوسیله این روابط محاسبه شد.

  با استفاده از روابط میکرومکانیک MDC مدل تحلیلی پروالاستیک دوفازی همگن عرضی وابسته به عمق DBT برای محاسبه رفتار مکانیکی سه بعدی غضروف مفصلی ارائه شد.

  مقایسه نتایج آزمایشگاهی با محاسبات مدل DBT نشان می دهد این مدل توانایی محاسبه دقیق رفتار کلی وابسته به زمان غضروف مفصلی را داراست. علاوه بر آن مدل ارائه شده قادر است رفتار وابسته به عمق نواحی مختلف غضروف مفصلی را نیز محاسبه نماید. نتایج شبیه سازی های المان محدود آزمایشات رهایش تنش و خزش در شرایط فشار محدود و نفوذگری توسط مدل DBT نشان می دهد وجود الیاف کلاژن باعث کاهش تنش های اعمالی بر ماتریس پروتئوژلیکن در تمامی راستاها می شود و بدین صورت استحکام نهایی غضروف مفصلی را افزایش می دهد.

  واژه‌های کلیدی:غضروف مفصلی، روابط میکرومکانیک، تحلیل رفتار مکانیکی وابسته به زمان، ماده همگن عرضی وابسته به عمق

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find-16.6841.42007.fa.html
برگشت به اصل مطلب