دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه های آموزشی مقطع دکتری
برنامه ارائه ی سمینارهای دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/10 | 

1)مهران شتابی ساعت 10-09 سه شنبه 23/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکتر اکبری- فتحی- ازهری- موحدی

2) صالح فخرعلی ساعت 11-10 سه شنبه 23/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکترازهری،اکبری،موحدی

3) امیر کو صدقی ساعت 12-11 سه شنبه 23/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکتر اکبری- ازهری- عبدالهی

4) احمد ملکیان بروجنی ساعت 09-08 سه شنبه 23/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکترفتحی،مزینی،برنگی،خانم دکتر موحدی

5) علی کاظمی نیاری ساعت 13-12 سه شنبه 23/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکتربرنگی،فتحی،اکبری،ازهری،

6) محمد طاهری فرد ساعت 15-14 سه شنبه 23/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکتر پاطوقی،فاضلی،اکبری،سریانی،

7) وحید جمشیدی گوهرریزی ساعت 16-15 سه شنبه 23/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکترفاضلی،پاطوقی،مزینی ،فتحی،اکبری

8) سیدمحمد سبط ساعت 17-16 سه شنبه 23/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکترپاطوقی،سریانی،فاضلی،

9) علی محجوب ساعت 09-08 یکشنبه 21/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکترمزینی،جاهدمطلق،ترکمان رحمانی

10)رضا مرادی ساعت 10-09 یکشنبه 21/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکترمزینی،جاهدمطلق،ترکمان رحمانی

11) امین معاون جولا ساعت 11-10 یکشنبه 21/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکتراکبری،ناصرشریف،جاهدمطلق،مزینی،

12) محمد امین مهر علیان ساعت 12-11 یکشنبه 21/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکترسریانی،جاهدمطلق،مزینی،

13) علی هادیان ساعت 09-08 یکشنبه 21/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکترمینایی،کنگاوری،نادری،

14) مرضیه داودآبادی ساعت 13-12 یکشنبه 21/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکترمزینی،اکبری،مینایی،رحمانی،

15) بشری پیشگو ساعت 15-14 یکشنبه 21/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکتراکبری،مزینی،کنگاوری

16) عاطفه پاکزاد ساعت 16-15 یکشنبه 21/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکترآنالویی،مینایی،جاهدمطلق،

17) حسین فرقانی ساعت 15-14 یکشنبه 21/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکترآنالویی،مینایی،ترکمان رحمانی

18) اسماعیل نیک روان ساعت 09-08 سه شنبه 23/03/96 اتاق دفاعیه طبقه دوم

اعضاء کمیته هادی: دکترپارسا،کنگاوری ،مینایی

19) مرتضی اخوت ساعت 10-09 سه شنبه 23/03/96 اتاق دفاعیه طبقه دوم

اعضاء کمیته هادی: دکترکنگاوری،شریفی،موحدی،

20) محمدمهدی طالبی ساعت 11-10 سه شنبه 23/03/96 اتاق دفاعیه طبقه دوم

اعضاء کمیته هادی: دکترشریفی،عبداللهی ازگمی،ترکمان رحمانی،

21) فرید فیضی ساعت 10-09 سه شنبه 23/03/96 سالن کنفرانس طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکترپارسا،عبداللهی ازگمی،مینایی،

22) بیژن قهرمانی ساعت 11-10 سه شنبه 23/03/96 سالن کنفرانس طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکترنادری،کنگاوری،مینایی

23) ) نسرین کلنات ساعت 12-11 سه شنبه 23/03/96 اتاق دفاعیه طبقه دوم

اعضاء کمیته هادی: دکترخنجری،مینایی،نادری،

24) اسماعیل آسیابی ساعت 13-12 سه شنبه 23/03/96 اتاق دفاعیه طبقه دوم

اعضاء کمیته هادی: دکترشریفی،مینایی،موحدی

25) محمد احمدی لیوانی ساعت 15-14 سه شنبه 23/03/96 اتاق دفاعیه طبقه دوم

اعضاء کمیته هادی: دکترشریفی،ترکمان رحمانی،عبداللهی ازگمی،

26) احسان علیرضایی ساعت 16-15 سه شنبه 23/03/96 اتاق دفاعیه طبقه دوم

اعضاء کمیته هادی: دکترپارسا،شریفی،مینایی

27) محمدهادی علائیان ساعت 13-12 سه شنبه 23/03/96 سالن کنفرانس طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکترپارسا،کنگاوری،نادری

28) بتول قاهری ساعت 15-14 سه شنبه 23/03/96 سالن کنفرانس طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: کنگاوری،نادری،مینایی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.17725.49856.fa.html
برگشت به اصل مطلب