مرکز تحقیقات بهسازی ابنیه فنی با رویکرد مقاوم سازی- آزمایشگاه مقاومت مصالح
آزمایشگاه مقاومت مصالح

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/15 | 

فهرست اهم عناوین آزمایشهایی که دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران در این آزمایشگاه می‌توانند انجام دهند بشرح ذیل است:

 • تحقیق معادله منحنی تغییر شکل تیرها
 • تعیین ضریب ارتجاعی مصالح یک تیر 
 • آزمایش پیچش (برای تعیین مدول برشی مصالح) 
 • کمانش ستونها 
 • تعیین مرکز برش ناودانی 
 • خمش نامتقارن تیرها 
 • خط تأثیرهای تیر ساده    
 • قوس سه مفصلی  
 • تحلیل قابهای نامعین 
 • تغییر شکل تیرهای منحنی 
 • خط تأثیر قوس دو مفصلی 
 • قوس دو سرگیردار
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهسازی ابنیه فنی با رویکرد مقاوم سازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-133.18097.51642.fa.html
برگشت به اصل مطلب