اداره رفاه دانشجویی- اخبار و اطلاعیه ها
وام ضروری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/24 | 
دانشجویانی که درخواست وام ضروری (حادثه، بیماری، خرید لوازم کمک آموزشی) را دارند به قسمت فرآیند کاری، فرمها مراجعه کرده و فرم مربوطه را به همراه مدارک مورد نیاز و دانشجویانی که درخواست وام ضروری با رویدادهای دیگر را دارند فقط مدارک مورد نیاز را به اداره رفاه دانشجویی تحویل نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-132.18001.69025.fa.html
برگشت به اصل مطلب