اداره بهداشت و درمان- معرفی کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/18 | 
   
 نام و نام خانوادگی معصومه امیری کردستانی
     سمت : مسئول پذیرش و امور دفتر
    تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۰۷۴
    تلفن داخلی: ۷۳۲۲۸۴۴۴

   پست الکترونیکی  
 
  
    نام و نام خانوادگی : مجتبی صباغ
     سمت: کارشناس پرستاری
    تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۰۷۴
    تلفن داخلی: ۷۳۲۲۸۴۴۲
 پست الکترونیکی:     
    
   
نام و نام خانوادگی : ثمینه مطیع
    سمت: کارشناس پرستاری
   تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۰۷۴
   تلفن داخلی: ۷۳۲۲۸۴۴۲
       پست الکترونیکی 
 
     
     نام و نام خانوادگی : سکینه ملائی توانی 
     سمت:کارشناس بهداشت محیط 
    تلفن مستقیم:
    تلفن داخلی:۷۳۲۲۸۴۴۷
   پست الکترونیکی  sakinehmolaei۲۴۲gmail.com

  
     
     نام و نام خانوادگی : زهرا ملکی
     سمت: دستیار دندانپزشک 
    تلفن مستقیم: ۷۳۲۲۸۴۴۹
    تلفن داخلی:
   پست الکترونیکی  

  
 
     نام و نام خانوادگی : فائزه چگینی
     سمت:  دستیار دندانپزشک
    تلفن مستقیم:   ۷۳۲۲۸۴۴۹
    تلفن داخلی: ۸۴۴۹
     پست الکترونیکی :

 
     
     
     نام و نام خانوادگی :داریوش رنجبر
     سمت:خدمات 
    تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۴۶۳
    تلفن داخلی:
   پست الکترونیکی

  
نشانی مطلب در وبگاه اداره بهداشت و درمان:
http://idea.iust.ac.ir/find-131.18028.51038.fa.html
برگشت به اصل مطلب