انستیتو توربین گاز- کمیته راهبری
کمیته راهبری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/12 | 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
مجید چگنی

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور انبیا

مدیرعامل شرکت توربوکمپرسور نفت
منصور یزدان پناه

رئیس انستیتو توربین گاز
مرتضی منتظری

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران
محسن مظلوم فارسی باف

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
رضا نوشادی

مدیرعامل شرکت انتقال و توسعه گاز ایران
مهدی جمشیدی دانا

نماینده مشترک
عباس طائب
نشانی مطلب در وبگاه انستیتو توربین گاز:
http://idea.iust.ac.ir/find-126.19416.65333.fa.html
برگشت به اصل مطلب