روابط عمومی دانشگاه- ارتقاء
ارتقای علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

  هیات ممیزه دانشگاه در جلسه مورخ بیست و دوم مهرماه سال 92 خود ارتقای علمی سه عضو هیات علمی از رتبه استادیاری به دانشیاری را مورد تصویب قرارداد.

در این جلسه، ارتقای دکتر بهمن ابوالحسنی (دانشکده مهندسی برق)؛ دکتر مرتضی اسمعیلی (دانشکده مهندسی راه‌آهن) و دکتر سید امین میراحمدی (دانشکده مهندسی مکانیک) از رتبه استادیاری به دانشیاری تصویب شد.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14460.37698.fa.html
برگشت به اصل مطلب