پژوهشکده توربین گاز دانشگاه علم و صنعت ایران- اعضای هیات علمی همکار
اعضای هیات علمی همکار

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آقای دکتر رضا تقوی
آقای دکتر فرزاد بازدیدی تهرانی
آقای دکتر شمس الدین میردامادی
آقای دکتر میرسعید صفی زاده
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توربین گاز دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-100.13611.31344.fa.html
برگشت به اصل مطلب