دانشگاه علم و صنعت ایران- ارتقاء
ارتقای علمی دکتر سیدمحمد شهرتاش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/19 | 
AWT IMAGEدر جلسه هیات ممیزه مورخ 14/7/1393، ارتقای علمی دکتر سیدمحمد شهرتاش(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق) از استادیاری به دانشیاری، مورد تصویب قرار گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3659.34422.fa.html
برگشت به اصل مطلب