دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
مدیر گروه صنایع شیمیایی معدنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEبا حکم مورخ 23/8/91 ریاست دانشگاه، آقای دکتر رضا نوروز بیگی برای مدت دو سال به سمت مدیر گروه صنایع شیمیایی معدنی منصوب شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.26399.fa.html
برگشت به اصل مطلب