دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
ابقاء مدیر گروه مهندسی راه آهن برقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEبا حکم مورخ  17/08/91 رئیس دانشگاه، آقای دکتر بیژن معاونی برای مدت 2 سال در سمت مدیر گروه مهندسی راه آهن برقی دانشکده مهندسی راه آهن ابقاء شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.26308.fa.html
برگشت به اصل مطلب