بایگانی بخش پایان نامه های دکتری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۱ -

مهدی ثواقبی فیروزآبادی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا269 طراحی و هماهنگی کنترل کننده های مبدل های واسط سیستم های تولید پراکنده و بهسازهای کیفیت توان در ریزشبکه هاچکیده در سال های اخیر، استفاده از منابع تولید پراکنده در سیستم های الکتریکی به صورت روزافزونی گسترش یافته است. در این راستا، مفهوم ریزشبکه به عنوان یک شبکه محلی که متشکل از منابع پراکنده و بارها بوده و قابلیت عملکرد متصل به شبکه اصلی یا مستقل از آن (جزیره ای) را دارد به تازگی مطرح شده است. منابع تولید پراکنده غالباً با یک مبدل الکترونیک قدرتِ واسط به سیستم الکتریکی متصل می شوند که وظیفه اصلی آن کنترل توان تزریقی می باشد. در این پایان نامه، کنترل مبدل های واسط منابع تولید پراکنده به منظور بهسازی کیفیت توان در ریزشبکه ها مد نظر قرار می گیرد. بدین ترتیب، نیاز به استفاده از بهسازهای کیفیت توان مانند فیلترهای قدرت فعال کاهش می یابد. کنترل این مبدل ها به نحوی هماهنگ می گردد که منابع تولید پراکنده به صورت متناسب با توان نامی خود در جبرانسازی مشکلات کیفیت توان و تأمین توان مورد نیاز بارها مشارکت نمایند. ساختارهای کنترلی پیشنهادی به دو دسته مبتنی بر کنترل سلسله مراتبی (مرکزی) و کنترل محلی (غیرمرکزی) طبقه بندی شده اند. در طرح سلسله مراتبی، راهبری بهسازی کیفیت توان توسط کنترل کننده مرکزی و از طریق ارسال فرمان های کنترلی به منابع تولید پراکنده انجام می شود، در حالی که در روش دیگر، کنترل کننده های محلی، جبرانسازی را کنترل می نمایند. طرح های گوناگونی برای ایجاد امپدانس مجازی توسط واحدهای تولید پراکنده با هدف بهبود تقسیم مؤلفه‌های مختلف جریان بار بین واحدهای تولید پراکنده و همچنین بهسازی کیفیت توان ریزشبکه ارائه شده است. علاوه بر این، کنترل هماهنگ مبدل های واسط منابع تولید پراکنده و فیلترهای فعال با هدف توسعه قابلیت های جبرانسازی مورد توجه قرار می گیرد. جزییات فرایند طراحی سیستم های کنترلی با هدف انتخاب مناسب پارامترها به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و کارایی روش‌های کنترلی ارائه شده با شبیه سازی در محیط Matlab/Simulink و ارزیابی آزمایشگاهی در حالات مختلف نشان داده شده است. دانشجو : مهدی ثواقبی فیروزآبادیاستاد راهنما : دکتر علیرضا جلیلیاناستاد مشاور : دکتر Josep M. Guerreroاعضاء هیات داوری: دکتر فتوحی؛ دکتر توکلی بینا؛ دکتر شولایی؛ دکتر کلانتر؛ مهندس کاظمی تاریخ دفاع : شنبه 29/7/91 ساعت: 14محل : سالن همایش ملاصدرا، دانشکده برق

img_yw_news
جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸ -

پایان نامه های دکتری

پایان نامه های دکتری سال های 76 الی 90