بایگانی بخش پروژه های برتر

img_yw_news
دوشنبه ۴ آبان ۱۳۸۸ -

طرح تحقیقاتی برتر

نام و نام‌خانوادگی عنوان تاریخ مرجع اعطا کننده دکتر همایون عریضی بهترین طرح تحقیقاتی 1/7/83 معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران